referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Informatika
Dátum pridania: 17.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bobko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 678
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Informatika je nový vedný odbor. Vznikla v dynamickom svete plnom protirečení a dynamicky sa rozvíjala, avšak jej chápanie nie je jednotné. Napriek tomu začala ovplyvňovať svet a čo je dôležité, začala svet spájať. Vstupuje prakticky do každej ľudskej činnosti.

Informatika má svoj vlastný predmet skúmania (informácie), má metódy zberu , spracovania, ukladania, ochrany, vyhľadávania, poskytovania a prenosu informácií. Disponuje aj potrebnými technickými prostriedkami.

Pri pokuse o definíciu informatiky vystupujú podobné problémy ako pri definícii informácie. Ukazuje sa, že definícia informácie je síce problém mimoriadne aktuálny, ale vzhľadom na súčasný stupeň vedeckého poznania stále otvorený.

Informatika – nová vedná disciplína

Z rýchleho rozvoja teórií jednotlivých druhov odbornej informácie a konkrétnych potrieb spoločenskej praxe vyplýva, že informatika nadobúda veľký praktický aj teoretický význam. Informatika je označovaná ako interdisciplinárna, ale skôr by sme mohli povedať, ze je polydisciplinárna, alebo transdisciplinárna. Predstavuje prienik jednotlivých vedných disciplín, ale tiež vedy, techniky a výrobnej technológie, ale aj vedy, výskumu a praxe.

Za základné teoretické zdroje informatiky sa považujú:
  • Heuristické teórie odbornej informácie: knihoveda, teória knihovníctva, teória bibliografie, teória dokumentácie, teória odbornej informácie, teória informačných systémov a ďalšie.
  • Komunikačné disciplíny: predovšetkým kybernetické teórie, semioticko-lingvistické teórie, teórie sociálneho informovania, teórie počítačov.
  • Hraničné, prienikové vedy: matematika, logika, psychológia a ďalšie.
Informatika má dlhú minulosť, ale krátku históriu vedeckého formovania, ktorá je plná sporov, či má právo na status exaktnej vedy, či je to jedna veda, alebo súhrn vied, aké má miesto v systéme atď.

Informatika po stránke obsahovej a významovej je jej predstaviteľmi odlišne vysvetľovaná.

 Informatika je teóriou vedeckých informácií (scientific information). Táto koncepcia sa pokúša konštituovať teóriu vedeckých informácií, vytvorených v procese vedeckej práce ako samostatný vedný odbor. Sústreďuje sa v ňom predovšetkým na spôsoby spracovania vedeckých informácií, na realizáciu informačných systémov a organizáciu práce s vedeckými informáciami. Informatiku predstavuje ako komunikovanie vedeckých informácií vo vnútri vedy a ich prenikanie do ostatných odborov ľudskej činnosti.
  • Informatika je teóriou počítačov (computer science). Prvý krát ju takto formuloval Dreyfus ako informatique vo význame prenosu informácií v automatizovaných systémoch (informácia + automatika). Informatika je chápaná ako teória o spôsobe činnosti počítačov a ich využívaní. Je dôsledkom faktu, ze informácie sa v stále väčšej miere spracuvávajú na počítačoch. Pritom je ignorovaný fakt, že informačná činnosť sa realizuje bez ohľadu na existenciu počítačov. Tie predstavujú iba nástroj a prostriedok informovania aj keď  stále významnejší.
  • Informatika je kybernetickou teóriou. Vychádza z telekomunikačného prenosu a všíma si predovšetkým kvantitatívnu stránku informácie. Toto chápanie sa neujalo, avšak predstavuje jedno zo základných východísk formovania vedného odboru informatika.
  • Informatika informačnou vedou (information science). Je to veda, ktorá sa zaoberá tvorbou, zhromažďovaním, spracúvaním, uchovávaním, transformáciou, sprístupňovaním a využívaním informácií v prirodzených I umelých všeobecných I špeciálnych systémoch. Zaoberá sa vlastnosťami a spôsobom spracovania informácií z hľadiska ich optimálnej dostupnosti a pracovnej použiteľnosti.
  • Informatika ako vedný integrát (computer an information science). Vyrastá z integračných tendencií modernej vedy v snahe komplexne riešiť problematiku odborných informácií a efektívnejšieho prieniku informačnej činnosti do všetkých odvetví spoločenského života. Ide o spájanie blízkych teoretických disciplín na modernej báze odborných informácií.
Definícia informatiky

Z predchádzajúceho  popísaného vývoja je vidieť, že je obtiažne uviesť definíciu informatiky a vymedzenie jej predmetu. Uveďme definíciu, ktorá vystihuje moderné ponímanie informatiky. Jej autorom je American society for Information Science: „Informatika sa zaoberá vznikom , zhromažďovaním, organizáciou, interpretáciou, ukladaním, vyhľadávaním, rozširovaním, pretváraním a využívaním informácií s osobitným zreteľom na aplikáciu modernej techniky v týchto oblastiach. Má čisto vedecké (teoretické) zložky, ktoré skúmajú predmet bez ohľadu na aplikáciu  a aplikačné (praktické) zložky, ktoré prispievajú k rozvoju služieb a produktov.“

Z definície je zrejmé, že súčasné ponímanie  informatiky z integrovaného komplexného pohľadu  na problém informácií v spoločnosti.

Uveďme ešte definíciu, ktorá bola prijatá na medzinárodnom kongrese v roku 1978 v Japonsku podľa ktorej predmetom informatiky sú oblasti súvisiace s vývojom, tvorbou, využívaním, materíalno-technických zabezpečení a organizáciou systémov spracovávania informácií včítane ich priemyselného, ekonomického, správneho, sociálneho a politického pôsobenia.

Z publikovaných odborných  a vedeckých článkov je vidieť, že pojem nieje ešte ustálený aj keď je možné povedať, že tak u nás ako aj vo svete sa používa (informatik, informatique, informatics) hoci nie vždy s rovnakým obsahom a významom. Svedčia o tom okrem iného aj publikácie a časopisy s týmto názvom.
 
Podobné referáty
Informatika SOŠ 2.9567 9168 slov
Informatika GYM 2.9807 9143 slov
Informatika SOŠ 2.9705 3372 slov
Informatika SOŠ 2.9422 269 slov
Informatika 2.9740 4155 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.