referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Financie a mena
Dátum pridania: 22.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ikaz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 533
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 
Peň.operácie (kvalit.a kvantit.zmena peň.zásoby jednotl.ek.subjektov): 1.finančné (A.v uzš.sl.zmysle- fiškálne, kreditné, asekuračné, sekuritné, dôchodkové, tovarovo-peň. B.v šir.zm.-transformačné, emisné) 2.menové (A.transform.-originálne,odvodnené B.emisné-pôžičkové, s CP, iné) Transfer.platby: 1.pracovné a soc.dôch. 2.peň.platby medzi podnikmi a fin.sústavou 3.peň.pl. medzi obyv. a fin.súst. 4.peň.pl.v rámci fin.sústavy Aspekty: 1.dynamický-pri platob.operáciách 2.statický- pri peň.zásobe Objekt.stránka fin: fin.predstav.súst.peň.operácií s reál.pen, prostered.kt. nastáva zmena úeň. Zásoby ek.subjektov s cielom rozdelenia nár.dôchodku. Subjekt.stránka fin.: Cieľavedomá činnosť ľudí v procesoch zmeny peň.zásoby – sekundár.f.č. (projektuje, prognózuje, plánuje,eviduje, kontroluje, analyzuje+fin.veda, fin.právo,fin.politika-rozpočtová+ bankovo-menová+ poisť.+ podnikateľ,fin. sústava) Fin.sústava:1.rozpočtová 2.úverová 3.poisť. 4.súst.podnik.fin.orgánov Min.fin-úlohy: normotvorná, metodická, plánovacia, rozdeľ, evidenčná, kontrolná.
Ek.sektory: 1.podnikovy-podnik.financie 2.verej.sektor v užš.zmysle-verej.fin. 3.sektor bankovníctva – fin.bankov. 4.sektor poisť.-fin.poisťovníctva 5.zahr.ek.sektor-medzinár.fin. 6.sektor obyvat.-fin.obyvať. Fin.kategórie: 1.kat.fin.a peň.platba – dynam.aspekt peň. 2.kat.mena a peň.zásoba – stat.aspekt peň. 3.kat.peň.platba a peň.zásoba – kvantitat.aspekt peň. 4.kat.finan.a mena-kvalitat.aspekt peň.

Podnik.fin.-vš.peň.operácie, pri kt. sa podnik dostáva do rôz.úeň.vzťahov s inými podnikmi,zamestnancami a štátom. Riadenie fin.procesov: 1.plánovanie 2.rozhodovanie 3.manaž.fin.procesov 4.fin.analýza a kontrola(fin.ukazovatele, ukaz.aktív a pasív, prepočt.fin.ukazovatele) Faktory ovplyv.fin.politiku: 1.hl.fin.ciel a parc.fin.ciele 2.odbor podnik.čin. 3.právna forma 4.forma ručenia 5.spôsob rozdeľ.zisku a úhrada straty 6.výška daň.zaťaženia 7.hosp.pol.štátu Zdroje financovania: 1.zisk po zdanení 2.odpisy 3.ostat.inter.zdroje fin. (záv.voči tretím osobám, zdroje z predaja majetku, zdroje z tech.pokroku, hybrid.kapit.zdorje, fin.substitúty-faktoring, outsourcing, predaj a spätný prenájom) Financovanie-súhrn vš.peň. operácii, kt. súvisia so získavaním, používaním a rozdeľovaním fin.zdrojov A.bežné (fin.na nájomné, nákup mat., mzdy) B.mimoriadne (riziká,kapit.investície, nehmot.investície, fin.investície) Metódy hodnot.efektívnosti vec.investícií: 1.met.priem.rentability inv.projetku 2.met.lehoty návratnosti 3.met.čist.súč.hodnoty invest. 4.met.vnút.výnos.percenta Metódy hodnot.podniku: 1.hodnot.na zákl.podnik.majetku (účt.hodnota podniku, substanč.hodnota podniku, likvid.hodn.pod.) 2.hodnot. na zákl.kapitalizácie výnosov (výnos.metódy, model diskont.cash flow, model EVA)

Verej.fin.-sústava špecif.fin.vzťahov a operácií,kt. prebiehajú v ek.systéme medzi jednotl.vlád.úrovňami navzájom ale.medzi vrej.vládou a ost.subjektami v ek. Funkcie verej.fin: 1.alokačná (rieši nedokonalosti trhu – externality) 2.distribučná 3.stabilizačná Zložky verej.financií: 1.fondy 2.verejné podniky 3.rozpočty – štátny a miestny Rozpočty: (rodinný, miestny, autonómny, rezortný, národný – rozp.provizórium, obdobie, proces, pravidlá, klasifikácia, skladba, kapitola, jednotka, právo, rovnováha prebytok, pravidlá, presun) Štátny rozpočet: nástroj, bilancia príjmov a výdavkov, ekon.vzťah, zákl. operatívny program vlády, právna norma, centraliz.peň.fond, špecif.forma rozdeľ. (súhrn peň.vzťahov či peň.operácií štátu v procese tvorby, rozdeľovania a používania centraliz.peň.fondu s využ. nenávrat. a neekvivalent.spôsobu rozdeľovania. Je základ. Ekon.nástroj fin.politky štátu, kt. sa zbezpeč.rozdeľ.jeho fin. prostred.) Funkcie ŠR: alokačná, distribučná, stabilizačná, stimulačná, kontrolná Rozp.zásady: úplnosť, jednotnosť, rozp.pluralita, reálnosť, kažodoroč.zostav a schvaľ., vyrovnanosť, publicita, prehľadnosť. Vzťahy medzi vlád.úrovňami: 1.fin.vzťahy zal. na absolút. A relatív. Princípe presúv.fin.prostr. 2.fin.vzťahy vznik.v súvislosti s fin.vyrovnávaním Verej.príjmy: 1.nenávratné (dane,poplatky) 2.návratné (úvery, pôžičky) 3.neúverové (dane, popl) 4.úverové (úvery, pôžičky)5.daňové 6.nedaňové (dotácie, bežné, kapitálové) Sledovanie daní v jednotl.štátoch: 1.podľa štruktúry daň.prijmov (nepriame, priame, príspevky na soc.zabezpeč, enviroment.dane) 2.podľa štruktúry rozdelenia príjmov (centrál.vláda, reg.vláda, miestna vláda, fondy soc.zab) 3.podľa ek.činností (spotreba, práca, kapitál, CP) Daň.zásady:1.podľa morál.krit.(zásada všeob.zdanenia, zásada jednotnosti zdanenia, zásada daň.spravodlivosti, zásada zákonnosti)
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Financie a mena 2.9786 14057 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.