referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Pedosféra
Dátum pridania: 20.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 553
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Vopred ťa upozorňujem, že tento ťahák je určený študentom s dobrým prospechom, pretože mne a mojim spolužiakom priniesol veľmi vysoký počet bodov !!! Nezabudni si zmenšiť veľkosť písma pred vytlačením na 5 alebo 6. Veľa štastia!!!

PEDOSFÉRA-je samost.prír.útvar vzn.premenou vrch.č.litosf./zvetr.hornín/pôsob.organ., slnečnej rad.,vzduchu aH2O.

PôDA-ľubovol.3-rozm.výrez z pedosf.od povrchu po podložnú mat.horninu/substrát/.
-základný výr.prostr.v poľnohosp.a lesníctve
-zadržiava a akumuluje zrážk.vodu,podieľa sa na stálej reg.ovzdušia
-vplyvy /faktory/-horniny, klimat.podm.,georeliéf,rastl.a živoč.organ.,podz.a povodňové vody,vplyv člov.
-pôdoznalectvo-pedológia geografia pôd-pedogeografia

PôDNE HORIZONTY-sfarbené vrstvy pôdy vo výreze
-pomocou nich sa pôda zaraďuje do pedolog.klasifikácie

ZLOŽENIE PôDY-Živá /rastlinné a živočíšne organizmy-edafón/a neživá zložka.Anorg./pev, plyn, kvap.podiel/a organ.časť- humus/.Pevný pod.tvoria min.a hor.častice.Kvap.podiel-pô.voda.Plyn.podiel-pô.vzduch.
Pô.voda a vzduch-vo voľných priestoroch medzi pevn.časticami pôdy v pôdnych póroch.
Pevný miner.podiel pôdy je zmes miner.a hornin.častíc veľkostí od mikroskop.častíc po veľké kamene.Častice sa podľa veľosti delia do skupín,do zrnitostných katerógií. väčšie ako 2mm-skelet 2mm,menej-jemnozem
Pomerné zastúpenie jednotl.zrn.kat.udáva zrnitosť/textúra pôd/.Zrnitosť pôd určuje pôdne druhy /ťažké-ílovité stredne ťažké-hlinité ľahké-piesočnaté/
Ďaľšie del.-slabo,stredne a silne skeletnaté.Zrn.vplýva na mnohé pôdne vlastnosti/na vod.,teplot.pomery,obrábateľnosť/
Pôdne zrná sú štrukt.agregáty.
-význ.fyzik.vlast.pôdy-štruktúra pôdy-predst.schopn.pôdnej hmoty zhlukovať alebo rozpad.sa na štrukt.agreg.Najcen.je drobnohrudk.štruktúra.
Reakcia pôdy /chem.vlastn.pôdy,určuje aktivita voľ.iónov H+ a OH-v roztoku
kyslá /pH pod 7/ neutr/pH=7/ zás/pH nad 7/
-dôlež.sú koloidné častice/spolu tvoria sorpčný kompl.pôdy/,chráni rastl.živiny pred vyplav.vodou./N,Ca,Mg,K,P,S/

HUMUS je organ.než.podiel pôdy,tvorí ho zlož.súbor organ.látok.
Živá časť pôdy-koreňová sústava rastlín a pôdny edafón/bakt,plesne,huby,prvoky,červy,hmyz,dr.hlod/.
Najc.vl.pôdy je úrodnosť./prir.,kult./
Pôdotv.proces—pôdotv.činitele—pôd.horizonty/A,B,C/--pôd.profil—pôd.typy

PôDNE TYPY-vznikli približne rovnakou kombináciou pôdotvorných činiteľov.
Pozdĺž rovníka-zóna červ.-žlt.pôd stále vlhkých ekvat.a trop.lesov/Amaz.níž.,Konžská panva,Sundské ostrovy/Zóna červ.pôd saván /Afrika,Juž.Amerika/
Púšť.pôdy-trop.,subtrop.,mier.pásma.Pôdy piesočn, kamen, hlin.a štrkov.púští.
Žltoz.a červenoz.vlh.subtrop.lesov /JV USA,str aJV Čína,Gruzínsko,J Jap/
Step.zóna mier.pásma-černozeme/vlhké vysokotr.stepi,60-100cm hum.,kval.drobnohrudk.štrukt,kval.humus,veľa živín,na sprašiach v najsuch,najteplej.obl./
Tajg.zóna/Eurázia,Kanada/-podzol.pôdy.Severne od podzol.pôd-tundr.zóna-tundr.pôdy/1m=permafrost/Hnedoz.-vlh.strana černoz,nížiny dub.lesov,/proces ilimerizácie/Bt-horizont
Ilimeriz.pôdy-okraje nížin,karp.kotl.,spraše,spraš.hliny,dub-hrab lesy/eluviálny horizont A1
Pseudogleje/oglejené pôdy/-najvl.časti nížin,málo úrodná,x dcm=nepriepust.vrstva
Hn.les.pôdy/kambizeme/bez CaCO3,žuly,pieskovce,andez.Rozkl.Fe=farba Rendziny-hor.pôdy na zvetral.karbonát.hornín/váp.,dolom./humus,málo vlahy,málo produkčné
Nivné pôdy/fluvizeme/pri vodných tokoch,zaplavovan.,kolís.hlad.poriečnej pór.vody
Lužné pôdy/čiernice/-na šir.nivách,rovinách ďalej od riek/1-3m-podz.voda/
Glejové pôdy-vrch.časť-mokrá väčšinu roka,len po odvodnení
Horizont.zon.-na veľkých úz.mimo pohorí.Je to zákon.rozčlen.pedosf.priestor.zmenou makroklimat.podmienok/veg.a ost.činitelia/-Sev Amer,Vých.eur.nížina,sev.pol.Afriky
Vertik.zonálnosť-v pohor.,rozčlen.pedosf. na vertik.zóny vplyvom priestor.zmeny klim.čin.
 
Podobné referáty
Pedosféra SOŠ 2.9599 960 slov
Pedosféra SOŠ 2.9747 2467 slov
Pedosféra SOŠ 2.9783 490 slov
Pedosféra 2.9582 961 slov
Pedosféra GYM 2.9308 1047 slov
Pedosféra GYM 2.9892 1011 slov
Pedosféra GYM 2.9827 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.