referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Gotická architektúra
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yeanie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 646
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 
OBSAH

Úvod ..........................................................................................................................................3
Poďakovanie...............................................................................................................................3
Metodika práce............................................................................................................................3
Gotická architektúra....................................................................................................................4

1. Vnútorné prostredie.....................................................................................................4
2. Lomený oblúk a krížová klenba..................................................................................4
3. Oporný systém.............................................................................................................4
4. Okná............................................................................................................................4
5. Sochárstvo...................................................................................................................5
6. Maliarstvo...................................................................................................................5
7. Záver a diskusia...........................................................................................................6
8. Bibliografia..................................................................................................................6
9. Resumé........................................................................................................................6
10. Dokumentácia............................................................................................................7

ÚVOD

Gotika bola prvým skutočne originálnym architektonickým slohom, ktorý vznikol v severnej Európe. Počas viac ako 300 rokov sa svetlom naplnené katedrály a kostoly týčiace sa do závratnej výšky stali výrazom kresťanskej úcty a hrdosti.

Románsky sloh, ktorý dominoval v architektúre začiatkom stredoveku, pôsobil impozantným dojmom predovšetkým svojou uchvacujúcou hmotnosťou. Mohutné steny, obrovské piliere a objemné podpery robili z kostolov temné a strohé stavby vzbudzujúce rešpekt. V polovici dvanásteho storočia sa však vo Francúzsku objavil úplne nový typ cirkevných stavieb, ktorých štíhle veže týčiace sa do výšky akoby chceli dočiahnuť nebesá. Ich konštrukcia bola oveľa ľahšia a oveľa menej mohutná ako v románskom slohu. Aj vo vnútri budovy pôsobila na vnímanie diváka výška spolu so svetlom. Pre veriacich zvyknutých na bohoslužby v románskych kostoloch muselo byť stretnutie s gotikou veľmi oslobodzujúce a povznášajúce.

Toto je len krátky úvod, ktorý opisuje rýchly vznik gotiky a jej následné uplatnenie v architektúre. Najťažšie na tejto práci bolo zohnať materiály pre danú tému.

POĎAKOVANIE

Predovšetkým by som chcela poďakovať p. p. Tarábkovej, ktorá mi poskytla cenné rady a informácie o danej problematike. Ďalej pani knihovníčke, že mi trpezlivo a s porozumením pomohla získať potrebnú odbornú literatúru na zvolenú tému.

METODIKA PRÁCE

Informácie a fakty pri zostavovaní práce stredoškolskej odbornej činnosti som čerpala nielen z dostupnej literatúry, či už z kníh a Internetu, ale aj z prednášky profesorky výtvarnej výchovy. Vychádzala som zo spomenutých zdrojov a snažila som sa o logické zosumarizovanie množstva informácií.

Gotická architektúra

Gotické katedrály objemom a výškou značne prekonávali aj najväčšie románske chrámové stavby. Podstatné je však, že sa v nich ľahko a voľne dýcha, pohľad zachycuje neraz celý priestor a nenaráža na polotemné ťažké tvary. Ľudí, čo sa uchýlili do mesta z odľahlých dedín musel preniknúť pocit slobody a hrdosti, keď vošli pod klenby gotickej katedrály. V budove kostola sa nekonali iba bohoslužby, ale aj mystériové hry. V nich sa biblické dejiny ukazovali ako poučné a pútavé divadlo. Zavše sa konali v katedrálach zhromaždenia, ktoré rozhodovali o svetských veciach.
V gotickom slohu sa stavalo najčastejšie z kameňa a z tehál. Ďalej sa používalo drevo, kovy, vápno, sadra a sklo (obr. 1).

1. Vnútorné prostredie

Gotické katedrály majú krížový pôdorys. Hlavný vchod je vždy na západnej strane, preto keď ním vojdeme, upúta nás prudký pohyb, smerujúci do východnej časti chrámu. Na západnej strane je ružicový oblok. Pozdĺžna chodba v stenách hlavnej lode je trifórium, ktoré nemá praktický význam, iba nadľahčuje múry.
Pozdĺž celej dĺžky chrámu sa tiahne hlavná loď, po jej bokoch sa nachádzajú bočné lode a pretínajú ju priečne lode (obr. 2).

2. Lomený oblúk a krížová klenba

Hlavnou novotou, čo prispela k vzniku gotického umenia v pravom zmysle slova, je spojenie lomeného oblúka s krížovou klenbou, ktorej rebrá vedú tlaky do štyroch bodov a proti týmto bodom sa zvonka vzpierajú oporné oblúky. Toto usporiadanie umožňuje odľahčiť statické podpory, ktoré mali v románskom období podobu hrubých múrov, prelomených len nepočetnými otvormi, alebo masívnych pilierov. Veľkou prednosťou nových klenieb bolo, že nimi mohol byť zaklenutý pôdorys ľubovoľného tvaru.

3. Oporný systém

Aj pri použití lomených oblúkov vyvodzovali klenby šikmé tlaky, ktoré bolo nutné zachtitť a tým zabrániť deštrukcii stavby. Pri väčších stavbách , kde klenby bývali značne vysoko, predovšetkým u katedrál, bol použitý oporný systém skladajúci sa z oporných oblúkov a oporných pilierov, ktoré boli postavené mimo vlastnej stavby (obr. 3). Pre prevedenie šikmých tlakov bol vyhotovený samostatný oblúk. Úlohou oporného oblúka bolo preniesť šikmý tlak klenby na pilier, ktorý ho prenáša do základovej pôdy. Aby bolo zaistené, že šikmý tlak bude skutočne správne usmernený do jadra piliera býval pilier navrchu zaťažený zvláštnou nadstavbou. Pôvodne to bol kamenný ihlan, neskôr bohato plastický a plastikami zdobený nástavec, zvaný fiála.

Kameň bol síce vynikajúcou stavebnou hmotou, ale predsa len vyžadoval niektoré opatrenia. Ukázalo sa, že kameň trpí mrazom a voda a mráz sú jeho najväčším nepriateľom, predovšetkým pieskovca, z ktorého bola väčšina stavieb budovaná, a to v krajoch, kde sú výrazné teplotné rozdiely ročných období alebo denných a nočných teplôt. Preto museli byť všetky vonkajšie časti stavby tvarované tak, aby voda z nich mohla odtiecť čo najrýchlejšie. K tomu bol použitý oporný systém. Horná plocha oporných oblúkov bola opatrená hlbokou ryhou – žľabom, oporný pilier otvorom a vyloženým chrličom (obr. 4), ktorým dažďová voda odtekala a dopadala na zem ďaleko od stavby. I ostatné časti stavby, predovšetkým profily ríms, boli konštruované tak, aby umožnili rýchly odtok dažďovej vody.

4. Okná

Gotické okno už nie je len malý otvor sporo osvetľujúci vnútorný priestor, ako to bolo v románskom slohu, ale je to veľká plocha umožňujúca prúdiť záplave svetla do vnútorného priestoru chrámu. Okno bolo vysoké a hore zakončené lomeným oblúkom. Tak veľké okno bolo nutné zaskliť. Vo vtedajšej dobe sa nevyrábalo ploché sklo vo veľkých tabuliach, ale len menšie kusy, zasklievalo sa do olovených líšt, ktoré tvorili v ploche okna viac – menej hustú mrežovinu . Táto olovená sieť bola pružná, takže dobre odolávala náporom vetra. Sklo bolo rôznofarebné a skladali sa z neho rôzne obrazce, v ktorých olovené lišty tvorili výrazné kontúry. Olovená sieť však nebola dosť tuhá pre príliš veľkú plochu, a preto bol otvor okna predelený kamennými zvislými pilierikmi na menšie diely.

Kaplnky

V gotických katedrálach kaplnky splývajú, vytvárajú zatvorený veniec od chrámového priestoru ich oddeľuje iba stĺporadie. Poznáme tri druhy gotických kaplniek podľa ich umiestnenia. Sú to radiálne kaplnky, ktoré sa nachádzajú pozdĺž hlavnej lode alebo okolo oltára sú radiálne vencové kaplnky, ktoré od oltára oddeľuje ochodza a pristavené kaplnky, ktoré sú pristavané k chrámu po určitom čase.

5. Sochárstvo

Malo významnú úlohu pri výzdobe chrámu. Priečelie chrámu s tympanónom boli bohato zdobené figurálnou a ornamentálnou plastikou. V začiatočnom štádiu mali figurálne plastiky pretiahnuté telo v strnulom postoji, s údmi tesne pri tele. Neskoršie sa uvoľnením údov do tela pohyb sôch oživuje. V neskoršom období sa v gotickom sochárstve často nahrádza realistické zobrazenie postáv naturalistickým. Námety tvorili scény zo života Krista, Ukrižovanie, Zmŕtvychvstanie, Poslednej večere a postavy Panny Márie s dieťaťom, stojace pevne, postava bola prehnutá do tvaru písmena S.

Sochárstvo na Slovensku reprezentoval Majster Pavol z Levoče. Sochy zhotovoval zväčša z dreva a slúžili ako oltárna výzdoba. Z dreva sa vyrezávali väčšie kompozície s rozmanitou náboženskou tematikou a obľúbené madony.

6. Maliarstvo

Odľahčenie stien gotickej architektúry presklením spôsobilo, že nástenné maliarstvo sa začalo uplatňovať v menšom meradle. Preto sa gotické maliarstvo viac sústredilo na farebnú výzdobu okien. Farebnú nádheru zvýrazňuje kontrast olovených pásov, ktoré spájajú farebné sklá okien. Námetom svetských malieb boli portréty kráľovskej rodiny, rytierov, erby a rozličné dekoratívne prvky. Gotickí maliari vytvorili veľké množstvo dokonalých malieb, ktoré našli svoje uplatnenie na krídlových oltároch. Postavy sa zachytávali plošne na zlatom pozadí.

ZÁVER A DISKUSIA

Na záver by som chcela podotknúť, že veľa stavieb gotického slohu je dnes zničených alebo prestavaných na nové, modernejšie. Mali by sme si viac chrániť naše kultúrne dedičstvo. Tým by sa možno zvýšil záujem ľudí o kultúru a umenie z histórie. Aj keď u nás na Slovensku nemáme veľa gotických stavieb, je potrebné ich udržiavať, aby sa zachovali pre ďalšie generácie.

BIBLIOGRAFIA

RESUMÉ

Le gothique est un nouvel style, qui a né en 12. siécle en France et puis s´a été répandé á l´Europe. Les beaux témoignages du gothique sont les cathédrales, chateaux et églises. Le mieux connu sont á Paris Notre Dame (obr. 5) et á Londres la cathédrale de Saint Paul. En Slovaquie nous avons Dóm de Saint Martin á Bratislava et Dóm de Sainte Alžbeta á Košice.
 
Zdroje: B. Sýkorový a kolektiív: Architertura – Svědectví dob, Praha 1977, J. Herout: Stáletí kolem nás, Praha 1981, M. Alpatov: Dejiny umenia, Bratislava 1981
Podobné referáty
Gotická architektúra SOŠ 2.9411 2241 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.