referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Realizmus vo svetovej literatúre
Dátum pridania: 24.08.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zitt
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 469
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 
1. Vznik a charakter realizmu
Európsky hospodársky, politický a sociálno-spoločenský vývin v 19.storočí určujú ta-ké javy, akými bola priemyselná revolúcia, zaniknutie feudálnych a upevňovanie kapitalistic-kých vzťahov založených „na všetko prevracajúcej moci peňazí“. S priemyselnou revolúciou bol spätý rozvoj prírodných vied. Za skutočné hodnoty v ľudskom poznaní sa začali považo-vať iba tie výsledky výskumov, ktoré sa dali overiť experimentom alebo uskutočniť v praxi. Rozmach prírodovedeckého bádania ovplyvnil aj filozofické myslenie, najmä pozitivizmus (jeho predstaviteľom bol francúzsky filozof August Comte). Pozitivizmus vyzdvihoval kon-krétne ľudské poznanie a objektívnu analýzu spoločenských a prírodných javov. Za skutočné považoval iba to, čo sa dalo zmyslami overiť a skúsenosťou dokázať. Pozitivistická filozofia mala veľký vplyv aj na vývin európskeho umenia a literatúry. Úsilie spisovateľov sa sústredi-lo na poznanie skutočnosti, na objektívne zobrazovanie spoločenských procesov, ľudských vzťahov i charakterov. Umelecká metóda- realizmus- spisovatelia zobrazovali človeka v prostredí, v ktorom žije, v typických okolnostiach. Realizmus vznikol ako reakcia na pred-chádzajúce umelecké smery, najmä na romantizmus. Popiera jeho estetické princípy, ale zá-roveň naň nadväzuje. Realisti mali kritický postoj k spoločnosti, k spoločenskému systému, pravdivo zobrazovali spoločenské nedostatky, boli kritikmi a žalobcami, pričom využívali iróniu a satiru.
REALIZMUS: optimálna postava, bežný každodenný život, všetky spoločenské vrst-vy, v próze- poviedka, novela, román; kríza spoločnosti, svet peňazí, medziľudské vzťahy.

2. Anglická literatúra
V nej reprezentovali realistický smer v tvorbe William Makepeace Thackeray, autor známeho románu Trh márnosti, Charlotta Bronteová- román Jana Eyrová, a Emily Bronte-ová- román Búrlivé výšiny.
Charles Dickens pochádzal z malomestskej mnohodetnej rodiny úradníka, ktorého pre dlhy uväznili. V prvom románe Klub Pickwickovcov zobrazil pomery buržoáznom Ang-licku. Už v Oliverovi Twistovi odhalil na príbehu chudobného chlapca, ocitajúceho sa pre in-trigy spoločnosti na dne londýnskeho podsvetia, pokrytectvo anglického zákonodarstva, rie-šiaceho sociálne otázky spoločnosti. V románoch Nicholas Nickleby i v autobiografickej pró-ze David Copperfield načrtol tienistý obraz školskej výchovy anglických detí a ich neradostnú mladosť. Popularitu medzi čitateľmi a poslucháčmi si získal Vianočnými knihami- rozprávky. Napriek tomu, že Dickensove názory na riešenie sociálno-triednych rozporov súdobej anglic-kej spoločnosti neboli vždy správne, patril k tým spisovateľom v anglickej literatúre, ktorí podali o jej živote, zmýšľaní i mravoch najhodnotnejšie umelecké svedectvo a súd.

3. Francúzska literatúra
Stendhal, vlastným menom Henri Beyle, významný esejista a prozaik, sa zúčastnil na niekoľkých bitkách a napísal Napoleonov životopis. V románových prózach Červený a čier-ny, Lucien Leuwen, Kartuziánsky kláštor parmský, sa prejavil ako spisovateľ pravdivo zobra-zujúci sociálny i duchovný život francúzskej buržoáznej spoločnosti a jej predstaviteľov.

Gustave Flaubert študoval právo, ale pre chorobu štúdium nedokončil. Vytvoril vo svojich prózach Pokúšanie sv. Antona, Pamäti bláznove a najmä v najlepších románových dielach Citová výchova a Pani Bovaryová „epopej rozčarovania“ zo „šedivej“ skutočnosti života francúzskej meštiackej spoločnosti.
Guy de Maupassant pochádzal zo šľachtickej rodiny, študoval právo. Patril medzi najvýznamnejších francúzskych novelistov a poviedkárov. Medzi jeho najlepšie prózy patria novely Slečna Fifi, Guľôčka i jeho románové dielo Pierre a Jean a Miláčik. Hrdinom posled-ného z uvedených románov je úspešný novinár Georges Duroy, ktorému cesty do najvyšších kruhov otvárajú ženy svojou láskou a vplyvom. Tento karierista a intrigán je výrazným stelesňovateľom morálnej zvrátenosti buržoáznej spoločnosti, kupčiacej pokrytecky i verejne so všetkými hodnotami, vrátane ľudskej cti a charakteru. Realisticko-satirickým obrazom života vyššej spoločnosti je román Mont-Oriol.

Na francúzsky realizmus nadväzoval naturalizmus- išlo tu o vystihnutie životnej prav-dy, chápanej v duchu pozitivizmu. Jeho predstaviteľom bol Emile Zola, najmä romány Ger-minal, Zabijak, Brucho Paríža, Peniaze a Ľudská beštia. Zobrazil ťažké životné a pracovné podmienky robotníkov. Precenil faktor dedičnosti a hoci zobrazoval prostredie proletariátu, nedokázal nájsť východisko v revolučnom boji.
Honoré de Balzac sa narodil v rodine zbohatlíka sedliackeho pôvodu. Právo študoval v Paríži a po jeho ukončení pracoval v notárskej kancelárii, kde sa mal možnosť stretať s praktikami meštiackej spoločnosti, najmä v majetkových otázkach. Neustále prenasledovaný veriteľmi a úžerníkmi sťahoval sa z miesta na miesto. R. 1850 sa oženil s poľskou šľachtičnou Evelínou Hanskou, ale manželstvo trvalo veľmi krátko, pretože prepracovaný a uštvaný spi-sovateľ umrel čoskoro po sobáši. V tridsiatych rokoch vznikali prvé významnejšie Balzacove diela: Šagrénová koža, Louis Lambert, Eugénia Grandetová a Otec Goriot. Spisovateľ sa roz-hodol vytvoriť veľký románový cyklus, ktorému dáva spoločný názov Ľudská komédia. Tvo-rilo ho asi 97 románov a poviedok.

Autor ho rozčlenil podľa námetového zamerania do troch častí: Štúdie mravov, Filozofické štúdie a Analytické štúdie. Základnými ideami Ľudskej ko-médie sú romány Otec Goriot, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán. V románe Otec Goriot analyzuje spisovateľ tragiku ľudskej vášne- neopakovateľnej lásky. Starý obchodník Goriot venoval celý svoj majetok dcéram Anastázii a Delfíne, vydávajúcim sa za príslušníkov aristo-kracie a finančnej buržoázie. Oslnený ich spoločenským postavením nevidí, že dcéram je o-sud otca, žijúceho v špinavom penzionáte Vauquer, ľahostajný. Opustený a sklamaný na smr-teľnej posteli spoznáva, že namiesto lásky a nehy vlastných detí mu zostala iba samota, opus-tenosť, sklamanie a krutý bôľ srdca. Balzacov obraz cynickosti buržoáznej spoločnosti nemo-hol byť výraznejšie načrtnutý, ako cez otrasný rozklad najprirodzenejších citových vzťahov otca a detí. Honoré de Balzac v Ľudskej komédii načrtal rôzne stránky duchovného, morálne-ho i sociálneho života francúzskej spoločnosti v prvej polovici 19.storočia.

4. Ruská literatúra
Európsky realizmus vrcholí aj v dielach ruských spisovateľov. Každý z nich vytvára s veľkou umeleckou silou originálny obraz života ruskej spoločnosti na rôznych stupňoch ej vývinu v priebehu 19.storočia a začiatkom 20.storočia.
Nikolaj Vasilievič Gogoľ vstupoval do ruskej literatúry v čase krízy a rozpadu feu-dálno-nevoľníckeho zriadenia v Rusku. Pochádzal z chudobnej ukrajinskej šľachtickej rodiny. Po gymnaziálnych štúdiách sa stal v Sankt Peterburgu úradníkom, neskôr pôsobil ako pomoc-ný profesor histórie na univerzite. Rozprávačský talent využil v prvých zbierkach poviedok z Ukrajiny Večery na laze neďaleko Dikaňky. Ich pokračovaním boli Arabesky a poviedky z knihy Mirhorod. V cykle Peterburské poviedky uvádza na scénu malých, nenápadných ľudí, najmä úradníkov. V poviedke Plášť kritizuje ťažké podmienky poctivých, pracovitých ľudí, ktorí sa nedokážu brániť. V komédii Revízor uvádza ostrú satiru na spoločenské pomery. Po-čas svojho pobytu v Taliansku začal pracovať na románe Mŕtve duše, ktorý bol satirickým zrkadlom pomerov v nevoľníckom Rusku. Literárne dielo N.V. Gogoľa predstavuje jedinečné hodnoty vo vývine ruskej i svetovej literatúry.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Realizmus vo svetovej literatúre SOŠ 2.9315 1203 slov
Realizmus vo svetovej literatúre GYM 2.9318 1975 slov
Realizmus vo svetovej literatúre GYM 2.9792 399 slov
Realizmus vo svetovej literatúre GYM 2.9772 354 slov
Realizmus vo svetovej literatúre SOŠ 2.9706 1633 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.