referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Svetová literárna moderna
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: csancsi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 012
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
- 1890 –1918
- z franc. moderne = najnovší, súčasný
- vznik robotníckej triedy, vznik nových filozofií (Marxizmus, Leninizmus, individualizmus pesimizmus...)
- filozofie nutne ovplyvnili literatúru, vznik nových smerov a prúdov, v popredí je výtvarné umenie
- najvýznamnejší smer – symbolizmus – vznikol z rýchleho životného tempa a z veľkých životných, sociálnych a politických zmien. Symboly mali polyfunkčný význam
- parnasizmus – dbalo sa na formu a nie na význam, návrat k antike
- schematizmus bol zrušený, využíva sa asociatívnosť, automatizované písanie (to, čo diktuje podvedomie, pásmo - bez interpunkcie)
- nové literárne smery:***impresionizmus (lat. impresia = dojem, vnem)- vznikol vo Francúzsku vo výtvarnom umení, neskôr v hudbe a literatúre, zakladateľ Claude Monet; je to individualistický smer zameraný na vyjadrenie prchavých dojmov a všetkých odtieňov zážitkov zdôrazňujúcich formu na úkor obsahu; impresia = zachytenie okamihu krásy, v popredí sú zmyslové zážitky; vyhýba sa sociálnym námetom; náladovosť; lyrické opisy; sugestívnosť. Predstavitelia: Paul Verlaine, R. R. Rilke, Marcel Proust

Symbolizmus (grec. sumbolon = znak, náznak)- vznikol vo Francúzsku; umelecký smer, ktorý má zvýrazniť viac významovosť básnikovej výpovede; základy položil Jean Moroa; odmieta objektívnu skutočnosť; využíva viac významové náznaky, metafory, metonymie, personifikácie; voľný verš. Predstavitelia: Charles Baudleaire, Rimbaude. Znaky: citlivé reagovanie na protirečenia doby; bezvýchodiskovosť; únik do sveta imaginácie; nemá súvislosti so skutočnosťou; básne sú postavené na zmyslovom vnímaní; motívy sú šokujúce a poburujúce (napr. erotické); je to vnímanie krásy sveta, krása prechádza až za hranice poznaného

Dekadencia (fran. decadence = úpadok)- Znaky: subjektivizmus; individualizmus; pesimizmus; poézia sa zbližuje s hudbou a maliarstvom Predstavitelia: Charles Baudelaire; Paul Verlaine; Malarme

Expresionizmus – vznikal ako reakcia na dobovú skutočnosť. Autory opisujú svoje zážitky, hlavne z vojny, zobrazujú holú, neprikrášlenú skutočnosť, zveličujú záporné javy – výrazové prostriedky, drsný jazyk. Rozvinul sa najprv vo výtvarnom umení. Zakladal sa na subjektívnom idealizme. Do popredia staval vnútorné zážitky tvorcu alebo zobrazovaných postáv. Viacerí jeho stúpenci odmietali vojnu.

Kubofuturizmus– vznikol spojením tvorivých postupov kubizmu a futurizmu. Znamená to vlastne kombináciu statických a pohybových prvkov obrazu.

Charles Baudelaire

- 1821 - 1867
- Kvety zla – zbierka 129 básní (Kytica z kvetov zla), považuje sa za vrchol európskeho symbolizmu. Sústreďuje sa na vlastné vnútro, búriace sa proti meštiackemu deformovaniu životných hodnôt. Približuje city, poznanie a filozofiu moderného človeka. Človek nikdy nemôže dosiahnuť šťastie.
-skladá sa zo 6 častí:

1) Splín a ideál
2) Parížske obrazy
3) Víno
4) Kvety zla
5) Revolta = Vzbura
6) Smrť

-zbierka vyvolala verejné pohoršenie. Zbierka je zameraná proti malomeštiactvu a pokrytectvu. Vydavateľ dostal za túto zbierku peňažnú pokutu. Autor bol obvinený z démonizmu a satanizmu. Autor sa sústreďuje na nevšedné pocity vyjadrené protikladmi: láska– nenávisť; radosť– zúfalstvo; bolesť – rozkoš; krása – mrzkosť. Vytvára kult ošklivej krásy. Alkohol má u neho podobu milosrdenstva ako prekliatia; smrť je u neho najmilší duševný stav, myslí na ňu stále; smrť je novou kvalitou jeho života, je to niečo prirodzené, krásne, smrť je pre neho novým životom, novým slnkom (morbídny prvok). Priniesol rezignáciu a revoltu. Žena je pre neho hašiš, peklo, studňa vášní, božstvo hriechu. Ovplyvnila ho jeho veľká láska Jean –mulatka, prostitútka. Do poézie priniesol drsné výrazy –naturalizmy. Využíva hyperbolizáciu, vybrúsený a pravidelný verš, sonet a imagináciu
- Malé básne v próze, Trosky

Paul Verlaine

- 1844 – 1896
- vplyv parnasizmu, zakladateľ symbolizmu
- Saturnské básne – básnická zbierka, poetické postupy parnasizmu. Uplatňuje motívy lásky, smútku a túžby. Najznámejšie dielo, ktoré bolo napísané pod vplyvom Baudelaira. Rozvíja zmyslové vnímanie. Využíva asonáciu – striedanie hlások. Zvuková predstava, „melodické piesne“ lyrické krajinomaľby, láska, smútok, túžba.
- Moje väzenie, Vyznania, Múdrosť, Božská láska

Jean Arthur Rimbaude

- 1854 –1891
- diela plné vzdoru proti útlaku, klamstvu a pretvárke.
- Iluminácie - zbierka sa stala zdrojom modernej poézie. Reálne podnety sú predstavené vo svete vízií, halucinácií, fantázie, predstáv. Odkrýva nezrozumiteľné súvislosti životných skúseností. V zbierke žiada, aby sa básnik stal svojprávnym tvorcom prenikajúcim k vnútorným záležitostiam.
- Opitá loď - básnická skladba
-loď je symbol – loď je predobrazom samého básnika
-je to jeho prelomové dielo; loď bezstarostne pláva do dobrodružstiev, ocitne sa v búrke. Lyrický hrdina túži po návrate. Keď sa vráti, prichádza k vytriezveniu, pretože vie, že loď bude plávať stereotypne ako ostatné. Využil prvky halucinácie.
- Pobyt v pekle, Básne, Iluminácie II

Guillaume Apollinaire

- 1880-1918
- zaoberal sa životom a spoločenskými zvykmi nevšedných národov a skupín
- Kaligramy, Sediaca žena, Tiréziove prsníky
- Alkoholy – básnická zbierka je významná svojou poetickosťou, melanchóliou, humorom, iróniou a grotesknosťou. Obmena prírodných a civilizačných motívov, vyjadrujúca rozporuplné nálady. Témy: neskoré leto, jeseň, bývalé lásky, opustené vzťahy, splynutia časov, blúdenia, tieňov a znovuzrodenia.
báseň: Pásmo – lyrický cestopis. Autor sem vložil svoj životný pocit , farebnosť verša, emócie, predstavy a lyrické nálady. Spájajú sa v ňom protikladné javy (sen- skutočnosť, radosť- smútok, reálno- nadreálno), je to reťazec rôznych dojmov, videní a postrehov. Napriek prvkom melanchólie sa tu vyskytujú aj prvky humoru a irónie. Motívy: bývalé lásky, plynutie času, znovuzrodenie. Odstránil zo svojej tvorby interpunkciu čím vyjadril tempo doby, vytvorilo rámec, do ktorého autor vložil svoj životný pocit.
 
Podobné referáty
Svetová literárna moderna GYM 2.9434 1979 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9824 653 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9715 2066 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9929 568 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.