referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Náuka o spoločnosti Právo
Dátum pridania: 04.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: spika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 858
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Do OR sa zapisujú:
• obchodné spoločnosti,
• družstvá,
• zahraničné osoby,
• iné PO, o ktorých to ustanovuje zákon,
• organizačné zložky podnikov,
• FO, ktorá je podnikateľom – na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Zapisované údaje:
• obchodné meno, sídlo u PO, bydlisko u FO,
• IČO – pridelí registrový súd, ak už ho nemá pridelené iným príslušným štátnym orgánom,
• predmet podnikania alebo činnosti,
• právna forma PO,
• označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania OZ, meno a bydlisko jeho vedúceho,
• meno a bydlisko štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozorného orgánu
• zrušenie PO a právny dôvod jej zrušenia
• vstup a ukončenie: likvidácie, konkurzu, vyrovnacieho konania, nútenej správy.
Zbierka listín:
• spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo listiny, ktoré upravujú ich založenie
• notárska zápisnica o konaní ustanovujúceho VZ a.s., o založení družstva
• každá zmena horeuvedených listín
Obchodná spoločnosť – PO založená za účelom podnikania.
Prokúra – podnikateľ splnomocňuje prokuristu na všetky práve úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, okrem scudzovania a zaťažovania nehnuteľností.

1. Kúpna zmluva
• predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu
• kúpna cena musí byť dohodnutá v zmluve alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia
2. Zmluva o predaji podniku
• predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu
• musí byť písomná a musí obsahovať osvedčené podpisy predávajúceho a kupujúceho
• na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky
• kupujúci je povinný oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a predávajúci dlžníkom prechod pohľadávok na kupujúceho
3. Zmluva o kúpe prenajatej veci
• strany si dojednajú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku
• musí byť písomná
4. Zmluva o dielo
• zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať určité dielo a objednávateľ zaplatiť cenu za jej vykonanie
• dielom sa rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti
• objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať
5. Mandátna zmluva
• mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu
• mandatár je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou
• činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočnosť podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami
• od pokynov mandanta sa môže odchýliť, len ak je to naliehavo nutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas
• mandatárovi vzniká nárok na odplatu, keď riadne vykoná činnosť, na ktorú bol povinný a to bez ohľadu na to, či priniesla očakávaný výsledok alebo nie
• mandant môže zmluvu kedykoľvek vypovedať
6. Komisionárska zmluva
• komisionár sa zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu
7. licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
8. o kontrolnej činnosti
9. o sprostredkovaní
10. o obchodnom zastúpení
11. o tichom spoločenstve
12. o uložení veci
13. o bankovom uložení veci
14. o skladovaní
15. zasielateľská
16. o preprave veci
17. o nájme dopravného prostriedku
18. o prevádzke dopravného prostriedku
19. o otvorení akreditívu
20. o inkase
21. o bežnom účte
22. o vkladovom účte
23. o úvere.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Obchodný zákonník
Podobné referáty
Náuka o spoločnosti Právo SOŠ 2.9406 1825 slov
Náuka o spoločnosti Právo SOŠ 2.9364 708 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.