referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Literárna moderna
Dátum pridania: 07.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vevuliatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 855
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
80 roky 19 st. – 20 roky 20 st.

Moderna: umelecké smery symbolizmus, dekadencia, impresionizmus

Symbolizmus:je smer v ktorom sa básnici vyjadrovali pomocou symbolov, nepriamočiaro , napr. : srdce= láska, noc= smútok, čierny havran= smútok, zlá správa, holubica= mier, topoľ= samota
- zrodil sa v poslednej štvrtine 19 st. vo Fra

Dekadencia: úpadok, dekadentní básnici sa cítili cudzov spoločnosti, sami seba oz načovali ako ľuďí na okraji spoločnosti

Impresionizmus:poézia zameraná na dojmovosť

- Všetky tieto tri lit. Javy sa navzájom dopĺňali a v národných literatúrach sa obohacovali o ich špecifické podnety
autorský subjekt: máv lit. Veľký význam, autor precitlivelo vníma prítomnosť, dostáva sa do neriešiteľného konfliktu z nehumánnym svetom

- v lit. Sfére končí éra realizmu, realizmus sa v niektorých lit. prejavil v podobe naturalizmu , uprednostnuje sa racionálny prístup k faktom, svet obchádza hrozba prvej svetovej vojny, spoločnosti nepodporujú umenie - preto básnici vnášajú do literatúry človeka - samotára

- Parnasizmus: lit. smer, ktorý pôsobil súbežne so symbolizmom, odmietal spojenie umenia a skutočnosti- tvrdili že význam umenia je v umení samom ; zaujímala ich forma básne; zo slovákov- Hviezdoslav (časťou tvorby)
- o poetické definovanie symbolizmu sa pokúsil básnik a teoretik umenia Paul Valery, ktorý interpretoval symbolizmus na základe inšpirácie hudbou

- Prekliati básnici: vykorenení zo spoločnosti; cez poéziu hľadali svoje priestory v neskutočne; programovo sa anažili o únik zo skutočnosti; nadraďovali ducha nad hmotu, preto významnou zložkou ich poézie náboženstvo, mystika, duchovno; pre poéziu bola dôležitá hra s asociáciou, čiže združovanie predstáv, požíval sa na voľný verš; termín prekliaty básnici zaviedol paul Verlaine a začlenil tam: Jean Arthur Rimbaud, Sphan Mallarmé, Tristan Corbier

- znaky symbolistickej básne: ● obraznosť, predstavivosť (Samohlásky), ● hudobnosť verša ("Vziať slovo, čo neumelé je") ● zmyslové vnímanie skutočnosti (synetézia: prostriedok založený na dvoch zmyslových vnemoch: "štíhla sviežosť trávy")- využívajú metaforu a perdonifikáciu

Charles Baudelaire

Položil základy EU symbolizmu ; detstvo strávil v rozhádaných pomeroch; ako 20ročný podnikol cestu do Indie; potom- bohémsky život; ● Malé básne v próze ● Kvety zla: vtedajšia lit. kritika Kvety zla odmietla kôli nemravnosti; EU. Lit. ovplyvnila viac než ostatné diela; dielo nastoľovalootázky o živote; autor obnažil pred čitaťeľom svoje strdce- vypovedal o svojomm nešťastnom živote, o zlej soc. Situácii; SMÚTOK tvorí podtextväčšiny jeho básní; písalotvorene o svojich ľúbostných citoch – vychádza z osobného zážitku; v láske sa inšpiruje najmä sklamaním a bolesťou; bol veľký PESIMISTA – vyvrcholil v ● Litánie k Satanovi

Jean Artur Riimbaud

Mal zlé detstvo- mal zlý vzťah z aterou; aj u tohto básnika sa nepriaznivé rodinné prostredie podpísalo na charaktere jeho poézie – vytvoril poéziu Symbolistických vízií; bol inšpirovaný hlavne romantizmom; v jeho poézií je výrazný Senzualizmus filozofický smer, ktorý uznáva pocity ako zdroj poznania skutočnosti, najdôležitejšie je zmyslové vnímanie
- vydal zbierky: ● Básne, ● Iluminácie 1, ● Iluminácie 2, ● Pobyt v pekle
- jeho poézia bola postavená na princípoch antitradičnej poézie; chcel tvoriť poéziu z duše, pre dušu, báseň má obsahovať vône, zvuky, farby, všetko
● báseň Samohlásky: snažil sa zachytiľ zvukovú a významovú podstatu jednotlivých spoluhlások
- v poézií sa stretávame so snahou vyjadriť poéziu cez vlastný život, cez skúsenosti zážitky; jeho básne boli neveľkého rozsahu; až na konci tvorby tvoril skladby; zásluhou jeho básnickej metódy bola znesená poézie z výšky medzi ľuďí, doprostred života

Paul Verlaine

Je predstaviteľom osobitého typu symbolizmu, v ktorom uprednostňoval hudobnú stránku poéziie – poéziu organizoval z euforického hľadiska ; v jeho tvorbe sa uplatnilo heslo "predovšetkým hudba"; ● v básni Umenie básnické napísal: "Predovšetkým hudbu, tá buď všetkým"
● Kniha: Prekliaty Básnici; ● próza: Moja nemocnica, Moje väzenie, Vyznania ● Zbierky: Saturnské básne, Múdrosť

Literárna Avantgarda

Avantgarda- predvoj; zároveň názov nových umeleckých hnutí na začiatku 20. st.; symbolizmus postupne strácal vedúce postavenie v novej poézií; len časť symbolizmu sa ďalej rozvíjala, iná časť obohatila svoj program o nové filozofické, spoločenské a umelecké východiská; patria sem tieto smery: Kubizmus, Futurizmus, Dadaizmus, Surrealizmus; mladá generácia autorou sa nechela zmieriť s nepriaznivými sociálnymi a politickými pomermi, postavili sa proti vládnucim kruhom a videli v nich hlavnú prekážku humanizácie; avantgardní básnici sa prikláňali k materielistickej filozofií – uznávali konkrétny reálny život, hlásali potrebu aktivity, väčšinou to boli anarchisti

Kubizmus:prejavil sa hlavne vo výtvarnom umení (Pablo Picasso); rozkladali realitu: napr. na rôzne geometrické tvary a neskôr tvorili kolážovité výtvarné diela; snažili sa zobraziť realitu z viacerých uhlov pohľadu- stereometria; kubistické postupy uplatnil vo svojich dielach hlavne Guillaume Apollianaire- ● dielo pásmo

Futurizmus: prvý z moderných avantgardných smerov- v EU vyvolal rozruch; hl. Predstaviťeľ: Filippo Tomasso Marinetti ● Oslobodené slová ● Manifest svetového futurizmu, jeho básne vyznievali heslovite; 1909 prvý manifest futurizmu – vo Fra časopise Figaro; umenie má odrážať vívim vedy a techniky- zdroj krásy majú byť vedecké objavy – Poézia strojov; kritici im vyčítali heslovitosš; zaobereli sa hlavne civilizačnou temetikou a modernou skutočnosťou; Marinetti uprednostňoval podstatné mená a prídavné mená, vynechával slovesá a zložitejšie väzby; Vyššiu umeleckú úroveň predstavovala až civilizačná poézia amerického básnika Walta Whitmana a belgického básnika Emila Verhaerena; futurizmus- aj v ruskej literatúre: od talianského futurizmu sa líšil tým, že ruskí futuristi využívali zložitejšie umelecké prostriedky, mali väčšie nároky na kvalitu lit. diela ; predstavitelia:Vladimír Majakovskij, Velemir Chlebnikov (najvýznamnejší), Boris Pasternak, Marina Cvetajevová

Velemir Chlebnikov: najvýznamnejší ruský futurista; v poézií priekopník neologizmov, novotvarov; tvoril poéziu, ktorá stavala na bohatstve a pestrosti slov, preto sa jeho poézia ťažko prekladala; niektorí kritici jeho jazyk označovali za nadrozumoný

Sergej Jesenin: pochádzajz ruského vidieka z roľníckej rodiny, čo poznačilo jeho vzťah k svetu, umeniu a životu- stal sa "básnikom dediny"; často spomínalna detstvo, krásu prírody, dedinu; bol Imaginistom: umenie založené na obrazovom básnictve; začiatok tvorby: vplyv futuristov

- jeho zbierky: vychádzali z dvoch tematických okruhov: 1) Dediny, smútok, splynutia času , života; dielo: ● Pieseň o veľkom pochode; k tomuto okruhu patria aj ľúbostné verše: ● Perzské motívy 2) Bohémske verše: diela: ● Spoveď chuigána ● Krčmová moskva ● Básne škandalistu ● Anna Sneginová ● revolúciu zobrazil v diele Balada o 26

Vladimír Majakovskij: stál v popredí ruskej poézie v 20 rokoch; v poézie vychádzal z kubizmu a z kubofuturizmu, vyjadril ju hlavne v ● poéme Oblak v nohaviciach; po revolúcií veľmi precitlivelo vnímal premeny a skutočnosť; písal satiricko- hrdinské básne, drámy, poémy
Poémy: ● 150 000 000, ● V. I Lenin, ● Správna vec; neznášal ilúzie o skutočnosti ; má bohaté umelecké prostriedky; výstavby jeho básne pripomína prácu filmového režiséra- schodkovitá výstavbabásní (štrukturalizmus); striedajú sa metafory a opisy

Guillaume Apollinaire

Navštívil Prahu- Básnické skladby: ● Pásmo, ● Pražský chodec; bol priateľom Pabla Picassa čo ovplyvnilo jeho básnickú tvorbu; jeho lit. dielo je rozsiahle, písal poéziu, prózu, drámu a poetické články; jeho lit. debut básnická zbierka ● Zahnívajúci čarodej: nevzbudila ohlas
Až zbierka ● Alkoholy vzbudila ohlas, v nej skladba ● Pásmo, Pásmo predstavuje samostatný nový model poézie, čo sa týka obsahu i žánru je to lyrický cestopis, ktorý voľne spája zážitky z viacerých miest, medzi zážitkami nieje nijaká spojitosť, bola to inšpirácia kubistickým maliarstvom, každá strofa je samostatným myšlienkovým a motivickým celkom; vbásni sú náhle zmeny v lokalizácií zážitkov a predstáv, využil v nej asociatívnu metódu- voľné spájanie obrazov, spájal sen sa skutočnosť, radosť a smútok, reálno i nadreálno; aby dokázal, že medzi tymitovecami niesu hranice odstránil voveršoch interpunkciu
- vydal ešte ● manifest Futuristická protitradícia ● zbierku Kaligramy ● divadelnú hru Ňadrá Tiresive; bol hlavný tvorca predvojnovej avantgardy, z jeho tvorby ťažili hlavne surealisti

Česká moderna

Snaha mladých spisovaťeľov vnášať do lit. nové prvky; v 1895 uverejnili mladý básnici ● Manifest Českej moderny; predstavitelia: Antonín Sova, František Xaver Šalva, Josef Svatopluk Machar

František Xaver Šalda: bol kritikom z povolania, začínal ako symbolistický básnik; vydával časopis Šalduv zápisník: uverejňoval články v ktorých podporoval modernu; poéziu vnímal ako výraz komplexného ľudského života- život v pohybe, život spojený s prírodou ; je zakladaťeľom modernej eseje: štýl jeho esejí bol umelecký; esej: forma úvahy, v ktorej autor duchaplnne a na vysokej štylistickej úrovni píše o filozofických, umeleckých, estetických, vedeckých alebo aktuálnych spol. otázkach; nadčasové hľadisko; zároveň sa vyjadrujú vlastné skusenosti, pocity, zážitky,... téma sa osvetľuje z mnohých strán voľnými myšlienkovými pochodmi; úvod eseje je netypický- priamo k veci; záver- nečakaný, prekvapivý ; ľubovoľný výrez zo skutočnosti; fragment, mozaika; obsahuje umelecké prostriedky
- ● literárno- kritické diela: Boje o zítrek, Moderní literetura česká
- mladá česká poézia sa rozvíjala pod vplyvom symbolizmu, impresionizmu, dekadencie = Otakar Brezina: básnik; zbierky: ● Tajemné dálky- vyjadruje tragický pocit zo života ● Svitání na západe

Antonín Sova:patrí medzi moderných básnikov hlavne zbierkami: ● Zlomená duše, ● Vybourené smutky

Peter Bezruč: bol autorom, ktorý predstavuje sociálnejšie ladený prúd; bol ovplyvnený Jánom Nerudom; jeho básne mali výrazný epický charakter; je autorom ● zbierky Slezké písne: stavia na osobnom zážitku a nenaplnenom cite, tri okruhy: intímny, sociálny a národný; básňami so sociálnymi motívmi burcovalza sociálnu spravodlivosť: ● Leonidas ● Ján; jeho básne majú blízko k baladám: označujeme ich ako sociálne balady; ● zbierka Stužkonoska modrá: výraz autorových sklamaní

Fráňa Šrámek: tvoril hlavne impresionistické básne; zbierky: ● Modrý ● Rudý ● Života bído, prec ťe mám rád; vniesol do českej literatúry Vitalizmus; tvoril aj romány: ● Stríbrný vítr ● Križovatky ● Mnesíc nad řekou
 
Podobné referáty
Literárna moderna SOŠ 2.9525 2752 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9483 4241 slov
Literárna moderna GYM 2.9548 5785 slov
Literárna moderna GYM 2.9734 4229 slov
Literárna moderna GYM 2.9608 1430 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9551 3256 slov
Literarna moderna GYM 2.9497 2894 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9629 1440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.