referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Informatika
Dátum pridania: 06.06.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: informatika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 155
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 

1. Znalostná ekonomika a jej piliere
Znalostná ekonomika je ekonomika, v ktorej majú dominantný podiel na tvorbe blahobytu znalosti. Ekonomický úspech je založený na efektívnom využití nehmotných aktív (znalosti, zručnosti a inovačný potenciál) ako kľúčovom zdroji konkurenčnej výhody.
Znalosti sa stali zdrojom ekonomického rastu pre jednotlivcov, organizácie ale aj národné ekonomiky i nadnárodné zoskupenia.
Pre stimuláciu znalostnej ekonomiky sú dôležité dobré ekonomické základy.


Jej ďalší rozvoj závisí od 4 hlavných pilierov:
• inovácie
• nové technológie
• ľudský kapitál
• podniková dynamika


Znalostnú ekonomiku vo veľkej miere ovplyvňujú:
• globalizácia
• výskum a vývoj a stým súvisiaca odborná spôsobilosť
• informačno-komunikačné technológie
• správny znalostný manažment


2. Pojmy údaj, informácia, poznatok, vedomosti a znalosti
Údaje = dáta
• vyjadrenie skutočnosti a myšlienok v predpísanej podobe tak, aby ich bolo možné prenášať a spracovávať.
• údaje sú surovinou, informácie výrobkom.
Informácia
• informácie sú dáta pretvorené želaným spôsobom, teda sú výsledkom spracovania dát.
• proces spracovania dát môžeme považovať za výrobný proces, v ktorom surovinou sú údaje a výrobkom informácie
Poznatok
• je už spracovaná informácia
• poznatok je teda výsledkom myšlienkovej činnosti
Vedomosti
• predstavujú osvojené t.j. pochopené a zapamätané fakty a vzťahy medzi nimi
Znalosti
• predstavujú zovšeobecnené poznanie určitej časti reality
• predstavujú súhrn všetkých poznatkov resp. vedomostí v určitej oblasti
• možno ich rozdeliť:
    - implicitné (v hlavách pracovníkov, no možno ich previesť do explicitnej formy)
    - explicitné (možno ich zdokumentovať, sú na papieri)
    - neformulovateľné (napr. získané skúsenosti)

3. Modelovanie a oblasti, kde modelovanie môžeme využiť
Modelovanie je skúmanie objektov pomocou iných objektov (spravidla umelo vytvorených), v ktorých sa vyjadrujú, charakterizujú a definujú iba vybrané vlastnosti.
Vytvorený model sa nazýva objekt. Modelovanie sa používa na zvládnutie zložitých situácii, postupov, systémov. Je to metóda zjednodušenia pohľadu na skúmaný predmet. Modely vyjadrujú a znázorňujú podstatné vlastnosti reálnych objektov, zjednodušujú a idealizujú objekty reálneho sveta tak, aby zodpovedali kapacite ľudského mozgu. Modelovanie sa používa pri riešení rozhodovacích, projekčných výskumných a vedeckých problémov.


4. Prístupy zjednodušenia využívané v modelovaní

Modely sa budujú kvôli zjednodušeniu a pochopeniu správania častí a aj celku, ktorý modelujeme.
Zjednodušenie v modelovaní je možné dosiahnuť:
• uvažovaním len tých aspektov, ktoré sú z daného pohľadu podstatné – abstrakciou
• vymedzením hraníc tej časti skúmaného predmetu, ktorej sa tieto aspekty týkajú– štruktúrovaním.
Obidva postupy veľmi úzko súvisia.


5. Objekt (základné charakteristiky a využitie v praxi)
Objekt
• základným prvkom modelu sú javy, veci, predmety, na ktoré v danom kontexte zameriavame svoju pozornosť, vieme ich vyčleniť, pomenovať, priradiť im vlastnosti. Takéto základné prvky, z ktroých sa model skladá, nazývame objekty. Objekt z latinského slova obicere- predhodiť, postaviť proti. Je to vec, predmet, to na čo sa zameriava činnosť. Objektom sa rozumie čokoľvek, čo má nejaký popisateľný význam, kde je možné sledovať určité vlastnosti a správanie. Objektom je teda to, čo chceme pomenovať, vyčleniť v rozsahu našej pozornosti. Rozsah našej pozornosti je zase daný účelom, kvôli ktorému sa danou oblasťou zaoberáme. Objekt je entita (podstata veci, sucno) s definovanou hranicou a identitou, ktora zahrňuje stav a správanie. Reálnym objektom nazývame určité časti okolitého sveta. Identita objektu je jeho základnou vlastnosťou. Znamená to, že je jedinečným, diskrétnym, rozlišiteľným celkom. Využitie objektov je napríklad pri modelovaní.

6. Informačný systém (vysvetlenie pojmu, časti IS)

Informačný systém
• súbor spolupracujúcich prostriedkov na získavanie, zber, ukladanie. uchovávanie, spracovávanie, vyhľadávanie, analýzu a prezentáciu rôznych dát.
• pomáhajú nám orientovať sa v obrovskom množstve rôznorodých údajov a vybrať z nich práve tie, ktoré potrebujeme - informácie.
• súbor technických (hardvérových) a programových (softvérových) prostriedkov, používaných na získavanie údajov, potrebných pre zabezpečenie čo najefektívnejšieho chodu organizácie a jej prezentáciu navonok, ich uchovávanie, spracovávanie, distribúciu a sprístupňovanie rôznym skupinám používateľov.
• zahrňujeme do informačného systému organizácie aj pracovníkov, resp. útvary, ktoré zabezpečujú jednotlivé činnosti pre jeho chod a tiež pravidlá pre vykonávanie týchto činností a pre celkové fungovanie informačného systému.

7. Typy IS (vymenujte a charakterizujte)
• EIS – informačná podpora strategického riadenia podniku na vrcholovej úrovni. Popri dátach z ostatných úrovní podnikového IS - taktickej a operatívnej - sú významným zdrojom externého IS (bankové a burzové informácie, prieskum trhu, informácie tlačových agentúr, informácie od zákazníkov)
• EIS – executive IS
• MIS – je orientovaný na riadenie podniku na taktickej úrovni, ktorá zahrňuje ekonomické, organizačné a obchodné hľadiská. Koncepcia MIS je založená na integrácii procesov v obchodno-logistickej, finančno- účtovnej a prierezovej línii (riadenie ľudských zdrojov, marketing, legislatíva)
• MIS – management IS
Majstri, vedúci menších kolektívov...
• TPS – je našpecifickejší v IS podniku. Závisí od charakteru činnosti podniku (výroba, obchod, doprava, marketing, legislatíva, kvalita)
• TPS – Transaction Processing System

8. Súčasti podnikovej informatiky (vymenujte a popíšte)
• technické prostriedky
• programové vybavenie:
    - základné
    - aplikačné
• ICT personál
• ICT služby
    - služby komunikácie
    - riadenie bezpečnosti IS/ICT
    - správa údajov
    - služby ICT vybavenia podniku
• služby orientované na riadenie:
    - riadenie ICT/IS
    - formulácie ICT architektúry
    - ICT vzdelávanie
    - výskum a vývoj


ICT – Infomation and Communication Technology
• technické prostriedky
• komunikačné nástroje
• programové vybavenie
Údaje, ktoré podnik potrebuje pre svoju činnosť sa delia na tri skupiny:
• údaje o spoločenských podmienkach
• údaje o trhu
• interné údaje podniku

9. ECM/CMS (charakteristika a využitie)
ECM = EnterpriseContentManagement:
• infraštrukturálne aplikácie
• typy:
    - portály (typu B2E, B2C, B2B)
    - aplikácie:
           - pre správu dokumentov a obsahu
           - pre riadenie a podporu spolupráce
           - riadenie informačných tokov
           - riadenie znalostí
Portál môže byť:
• transakčného charakteru
• na podporu rozhodovania
• na podporu strategického rozvoja a inovácií
• portál ostatných infraštrukturálnych aplikácií
• príklady portálov:
     - Apache Software Foundation – Jetspeed 2.2.0
     - IBM – WebSpherePortal 6.1
     - Jasig – uPortal
     - Microsoft –Office Sharepoint Server 2010
     - Oracle – Oracle WebCentre Suite 11g
     - SAP – AG SAP NetWeaver 7.0
     - SunMicrosystems – SunJavaSystemPortal Server 7.2
     - SunMicrosystems – SunGlassFish Web Space Server 10.0
CMS= ContentManagementsystem
• systém na riadenie:
     - dokumentov – listinných alebo el., výstupných zostáv, faktúr, smerníc, dokumentácie a pod.
     - obsahu – význam jednotlivých časti dokumentov
• funkcie:
     - archivácia, verziovanie dokumentov
     - vyhľadávanie podľa rozličných kritérií
     - personalizácia dodávaných dokumentov
     - riadenie konkurenčného prístupu
     - riadenie prístupu podľa rolí
     - podpora digitálneho podpisu
     - integrácia s údajmi ďalších aplikácií podniku
• patria sem aj LMS
• v súčasnosti realizované pomocou sieťových riešení
• príklady:
     - Microsoft – Office Sharepoint Server
     - TheOpen Text
     - Alfresco
     - Documentum
     - Adobe LiveCycle ES
ECM –riadenie spolupráce:
• nástroje na podporu integrácie
     - medzi osobami
     - v rámci podnikového procesu
     - v rámci realizácie projektu – riešenia spoločného cieľa
• groupware – nástroje a systému umožňujúce a podporujúce spoluprácu a kooperáciu
     - v praxi sa používajú IBM Lotus Notes, Open Text, Vignette, TeamLab
     - zoskupuje nástroje:
           - komunikačného systému
           - systému riadenia pracovných tokov
           - systému podpory tímovej spolupráce
           - systému zdieľania údajov
• príklad: virtuálna kancelária

10. ERP (charakteristika a využitie)
EnterpriseResourcePlanning = plánovanie a riadenie zdrojov
• integrované aplikačné systémy pre riadenie a správu podniku
• ERP tvoria jadro IS podniku, umožňujú riadenie a koordináciu všetkých disponibilných zdrojov a aktivít.
• pokrývajú všetky základné oblasti riadenia: predaj, nákup, sklady, marketing, finančné účtovníctvo, „controlling“, majetok, ľudské zdroje, práca a mzdy, technická príprava výroby, plánovanie výroby, operatívne riadenie a plánovanie výroby, dielenské riadenie výroby. ERP sú prevažne transakčné systémy. Transakciou je napríklad spracovanie ponuky alebo prehľadu zákazníkov podľa zvolených kríterií. Transakciou sa rozumie postupnosť operácii s dátami, ktorá musí prebehnúť od začiatku, resp. spustenia až do uzavretia. V prípade chyby musí byť obnoviteľná.

11. CRM (charakteristika a využitie)

CRM – CustomerRelationshipManagement = riadenie vzťahov so zákazníkmi
• predstavuje komplex technológií (aplikačný a základný softvér, technické prostriedky), podnikových procesov a personálnych zdrojov určených pre riadenie a priebežné zaisťovanie vzťahov so zákazníkmi podniku, a to v oblastiach podpory obchodných činností, najmä predaja, marketingu, podpory zákazníka a zákazníckych služieb. Hlavnou ulohou CRM je podpora obchodných procesov, a to v zmysle vytvárania vzťahov s klientmi.

12. SCM (charakteristika a využitie)
SupplyChainManagement/AdvancedPlanning and Scheduling
• podpora riadenia externých vzťahov zákazníkov, dodávateľov, partnerov
• je činnosť, ktorá integruje organizačné jednotky tvoriace SC.
• koordinuje materiálové, informačné a finančné toky za podpory a využitia IKT.
• aplikácie SCM pokrývajú predovšetkým nákup, sklady, predaj, operatívne riadenie a plánovanie výroby.
SC (SupplyChain)
• predstavuje sieť organizácií, v ktorých sa uskutočňujú procesy a aktivity s cieľom vytvoriť hodnoty vo forme produktu a služieb dodávaných zákazníkom.
• SC tvorí vždy niekoľko organizácií a prebiehajú tu toky materiálu, informácií a financií.


13. Požiadavky na IS (dôležité aspekty a ich stručný popis)
Informačné systémy musia spĺňať niektoré základné požiadavky odrážajúce ich kvalitu. Medzi ne patrí hlavne potreba, aby informácie zodpovedali podstate a potrebám jednotlivých stupňov riadenia. Ďalej frekvencia a rýchlosť získavania informácií musia umožňovať ich efektívne využívanie pri rozhodovaní, kanály odovzdávania informácií sa musia prispôsobiť organizačnej štruktúre zohľadnením požiadavky najkratšej cesty medzi odosielateľom a príjemcom. Pri odovzdávaní informácií sa treba podľa možnosti čo najviac vyhýbať sprostredkujúcim článkom, ktoré informácie deformujú a narúšajú. Formy prezentácie informácií musia byť komunikatívne a prispôsobené možnostiam ich pochopenia zainteresovanými príjemcami. V neposlednom rade musí informačný systém plniť integračnú funkciu a navzájom prepájať všetky vnútropodnikové útvary a zabezpečovať spätnú väzbu, musí byť schopný dostatočne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam vo vnútornom i vonkajšom prostredí firmy.
Zadanie IS:
• zadávateľovi musí byť jasný cieľ a účel celého projektu, čo nebýva samozrejme
• častou chybou je zámena požiadaviek s predstavami o implementácií
• väčšinou sú požiadavky nejednoznačné, nepresné, rozporuplné
• niektoré jasne formulované požiadavky vedú k nežiaducemu správaniu sa IS, alebo spôsobia neúmerný nárast ceny


Použiteľnosť
Použiteľnosťou rozumieme skutočnosť, že IS podporuje každodennú prácu a činnosť organizácie. Prirodzenou a oceňovanou požiadavkou je jednoduchosť a intuitívnosť ovládania a používania systému. Dôležitú úlohu zohráva kvalita, včasnosť a úplnosť poskytovaných informácií. Použiteľné IS majú byť kompatibilné v širokom zmysle, v rámci systému i so svojim okolím.

Spoľahlivosť
Spoľahlivosť systému sa hodnotí z pohľadu jeho bezpečnosti, odolnosti proti prienikom zvonku a proti rôznym chybám.

Efektívnosť
Efektívnosť systému môžeme úsudzovať a merať rôznymi spôsobmi a z rozličných stránok. Technická efektívnosť sa dotýka využívania technických prostriedkov, použivateľská efektívnosť súvisí s pripravenosťou použivateľov využit funkcie IS, efektívnosť jednotlivých aplikácií závisí od kvality toho, ako sú splnené používateľské požiadavky a ako systém prispieva k plneniu úloh organizácie.

Udržiavateľnosť
Udržiavateľnosť systému je dôležitou požiadavkou predovšetkým pre extrémne rýchly vývoj IKT, ako i prudké zmeny v spoločnosti, na trhu a v okolí. Každý IS je nutné priebežne rozširovať, prispôsobovať, dopĺňať a upravovať. Technológia a metodológia vývoja systému priamo vplýva na jeho udržiavateľnosť.

14. Dokumentácia IS (súčasti a ich charakteristika)
Rozlišujeme 3 hlavné časti dokumentácie, ktoré tvoria výstup návrhu:
1.VÝSTUPNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKTU
Výstupom celého návrhu je zadanie a podklady pre implementáciu. Tie zahŕňujú objektový model s príslušnými sprievodnými popismi. Taktiež musí byť popísaný význam atribútov a určený algoritmus operácií. Zadanie vo forme use-case modelu je dobrým podkladom pre testovanie vytváraného systému. Zadanie je neodmysliteľnou súčasťou dokumentácie, všetci zúčastnení potrebujú poznať zmysel a ciele projektu.
2.DOKUMENTÁCIA JEDNOTLIVÝCH MODELOV
Hlavným cieľom projektu IS je zrejme bezprostredná implementácia vytváraného systému, ale je nevyhnutné pamätať aj na možnosť neskorších zmien a opráv. Návrh systému nemôže prebiehať ako "rýchlovka", keď síce dodržujeme doporučené postupy, ale nezachováme medzistavy. Pri neskorších opravách alebo úpravách sa dostaneme do ťažkosti a budeme musieť veľa už urobených vecí opakovať. Rozhodne by sa mal archivovať logický model- výstup z etapy analýzy- t.j. všetky použité čiastkové modely (objektový, use-case,...). Tento logický model systému má oproti konkrétnemu návrhu (dizajnovému modelu) veľkú výhodu, a tou je prehľadnosť. Navyše nie je zaťažený technickými podrobnosťami.
3.DOKUMENTÁCIA POSTUPU
Dokumentácia výslednych stavov jednotlivých modelov nie je postačujúca. Je vhodné zaznamenávať aj jednotlivé kroky v takej postupnosti, v akej boli robené, obzvlásť prijaté rozhodnutia, pridané požiadavky, triedy a pod.

15. UML (základná charakteristika a oblasti využitia)
UML – UnifiedModellingLanguage
• definuje štandardnú notáciu (grafický zápis) diagramov - modelov, ktoré sa pri návrhu systému môžu vytvárať. UML je úspešnný modelovací jazyk pre špecifikáciu, vizualizáciu, dokumentovanie a vývoj softvérových systémov, ale tiež obchodných procesov a iných nesoftvérových systémov. Základy UML sa dajú naučiť veľmi rýchlo a už so základnými vedomosťami je možné popisovať rôzne systémy. Veľa spoločností využíva UML ako štandard : IBM, Microsoft, Oracle, ICON Computing atd. Model jazyka UML popisuje, čo má systém robiť, nehovorí nič o tom, ako ho implementovať. Používateľ by mal z UML poznať zakladné štrukturálne prvky, vzťahy, prvky správanie vysvetlené na praktických príkladoch s dôrazom na pochopenie úlohy daného modelu pri navrhovaní IS.
UML definuje
diagram tried a objektov, diagram prípadov použitia, diagram správania = stavovy d., d. činnosti, diagramy interakcií =sekvenčný, spolupráce, implementačné diagramy = diagram komponentov, diagram nasadenia.

16. UML diagram tried a objektov
Triedy
• kategórie, do ktorých môžeme deliť rôzne objekty na základe ich spoločných vlastností
• kategória, alebo skupina „vecí“, ktoré majú podobné vlastnosti a rovnaké, alebo podobné správanie.
• skupina, súbor objektov so spoločnou štruktúrou, rovnakým (podobným) správaním, vzťahmi, sémantikou
• znázorňujú sa ako obdĺžnik rozdelený na tri časti (názov, atribúty, operácie)
Atribút
• je vlastnosť triedy.
• popisuje rozsah hodnôt, ktoré môže vlastnosť nadobúdať v objektoch (t.j. inštanciách) danej triedy.
• trieda nemusí mať žiadny atribút, môže ich mať viac.
• atribúty reprezentujú dátovú štruktúru triedy.
Operácia
• je niečo, čo môže trieda vykonávať, alebo čo sa dá s triedou robiť.
Diagramy tried a objektov
• staticky popisujú systém, poskytujú informácie o hierarchii a vzťahoch.
• nemôžu opísať zmeny systému.
Diagram tried
• predstavuje triedy a vzťahy medzi nimi v logickom pohľade na systém.
• vzťahy predstavujú cesty komunikácie medzi objektmi.
• rozlišujeme základné tri typy vzťahov:
     - Asociácia – Association,
     - Agregácia – Aggregation,
     - Závislosť – Dependency


17. UML diagram prípadov použitia
Usecase – prípad použitia
• je schéma podľa ktorej sa systém správa.
Prípady použitia v skratke:
• opisujú systém podľa toho, čo s ním budú používatelia robiť.
• sú obzvlášť dôležité pre analytickú fázu vývoja systému.
• prípady použitia si možno predstaviť ako súbor scenárov pre použitie systému.
     - scenár je podrobný rozpis komunikácie aktora so systémom.
     - je to postupnosť impulzov aktorov a reakcií systému.
     - každý z nich popisuje sled udalostí, ktoré inicializuje participant (aktor, účastník) – osoba, iný systém, časť hardvéru, uplynutie určitého času atď.
Model (diagram) prípadov použitia vytvárajú:
• symboly predstavujúce používateľa
• symboly predstavujúce prípady použitia
• spojenia medzi nimi
• k modelu patrí aj slovný popis aktorova prípadov použitia, ktorý tvorí podstatu celého modelu
     - aktor je niekto, alebo niečo – osoba, alebo iný systém, ktorý inicializuje prípad použitia, alebo má z neho prospech.
     - prípad použitia je opis správania systému z pohľadu používateľa.


18. Proces a jeho základné charakteristiky
Proces je
• „množina na seba nadväzujúcich činností, ktoré z definovaných vstupov vytvárajú požadovaný výstup, viažu na seba zdroje (ľudí, technológie, materiál, financie, čas) a majú merateľné charakteristiky.
pozri aj dokumentácia procesu!
19. Rozdelenie procesov (typy procesov, príklady)


Rozdelenie podľa významu pre podnik:
• základné procesy – zabezpečujú hlavné podnikové aktivity (napr. vybavenie zákazky, proces riadenia inovácií a vývoja nových výrobkov...)
• podporné procesy – podporujú základné procesy (fakturácia, zásobovanie...)
• riadiace (správne) procesy – podnik nimi definuje svoju organizáciu a administratívnu správu (podnikové smernice, pravidlá, poriadky...)


Rozdelenie podľa vzťahu k subjektom, ktoré v nich vystupujú:
• Interné – v rámci jedného podniku
• Externé (medzipodnikové) – vzťahy k externým subjektom, ktoré prekračujú hranice podniku


Podľa úrovne technologickej podpory
• bez technologickej podpory – nie su dokumentovane vobec, alebo len v papierovej forme
• procesy dokumentované v elektronickej forme = dokumentacia tychto procesoch je ulozena v zdielanych adresaroch dat a pouzivatelia ju mozu v priprade potreby vyuzit. Napr. podanie a vybavenie poziadavky na nakupo materialu.
• procesy čiastočne automatizované = su podporovane techonologiami riadenia pracovnych tokov, kedy sa priebeh procesu riadi programovo, automaticky sa spustaju prislusne programove funkcie a na zaklade ich vysledkov sa data presuvaju medzi jednotlivymi pracovnikmi podniku napr. proces vybavenia objednavky s tym, ze niektore procesy prebiehaju automaticky)
• plne automatizované procesy = obvykle sa viazu na procesy automatizovanych vyrobnych liniek


Podľa úrovne riadenia:
• procesy strategického riadenia
• procesy taktického riadenia
• procesy operatívneho riadenia


Podľa oblasti riadenia:
• obchodné procesy
• procesy finančného riadenia
• procesy riadenia a správy majetku


20. Modelovanie procesov a jeho metodiky
Modelovanie
• sa používa na reprezentovanie štruktúry, správania sa, komponentov a procesov podniku.
• pre porozumenie, projektovanie, oceňovanie a na kontrolu procesov fungovania a výkonnosti podniku.
• musí byť otvorené možnostiam simulácie, analýzy a podpore rozhodovania.
V súčasnosti používané metódy a techniky modelovania podnikových, resp. obchodných procesov
• ARIS –ARchitektúra Integrovaných informačných Systémov, metodika prof. Scheera,
• MMABP – Methodologyfor Modeling and AnalysisofBusinessProcesses
• BSP – BusinessSystemPlanning,
• ISAC –InformationSystemWork and AnalysisofChange,
• Selectperspective a FirstStep,
• DEMO – metodika prof. Dietza.
Všetky majú spoločný základ, obsahujú základné prvky:
• proces, činnosť, podnet, väzba (nadväznosť)


21. Podnikové procesy a znalostný manažment
Podnikový/obchodný proces
• možno chápať ako súbor činností, ktorý vyžaduje jeden alebo viac vstupov a tvorí výstup, ktorý predstavuje hodnotu pre zákazníka.
• zavedenie znalostného manažmentu v podniku umožňuje prenášať znalosti z a do podnikových procesov
• základnými princípmi sú:
       - prepojenie informácií a znalostí od tých, čo ich majú, k tým, čo ich potrebujú
       - do procesov sa informácie dostávajú od pracovníkov alebo aj z informačných a znalostných báz
       - znalosti sa kumulujú v rozhodovacích bodoch procesov
       - znalosti majú praktický význam iba vtedy, ak vedú k zlepšeniu rozhodovania a priebehu podnikových procesov
• medzi kľúčové procesy, kde sú znalosti využívané patria:
       - aktívny strategický manažment
       - aktívne riadenie výkonnosti
       - aktívna adaptácia a inovácia
       - aktívne riadenie vzťahov so zákazníkmi
       - aktívne riadenie rozvoja zamestnancov
       - aktívne riadenie partnerskej a obchodnej siete


22. UML v oblasti modelovania procesov
Každý jeden proces prebiehajúci v podniku vieme popísať slovne avšak omnoho prehľadnejšie a názornejšie je jeho grafické znázornenie resp. vytváranie modelov, ktoré zjednodušia pohľad na skúmaný predmet, proces, jav. V súčasnosti sa na modelovanie používajú objektovo orientované metodiky analýzy a modelovací jazyk UML, ktorý sa stáva štandardom vo všetkých významnejších informatických firmách.
Všetky diagramy jazyka UML:
• majú svoje miesto pri návrhu a modelovaní systému, pri budovaní komplexného pohľadu na systém, prípadne proces,
• poskytujú možnosť všimnúť si kde, čo a ako zlepšiť, skontrolovať návrh, uplatniť bez zvyšovania nákladov a predlžovanie času vývoja, prípadné zmeny
• nútia zamýšľať sa nad fungovaním IS ako celku

23. Vzťah medzi modelom procesu a konkrétnym IS podniku

24. Dokumentácia procesu
• cieľ/účel procesu, prečo daný proces prebieha, aké sú na to dôvody? Aké hodnoty proces prináša?
• udalosť, ktorá proces spúšťa, resp. čo je príčinou procesu
Udalosti
• vstup (dát, ľudí, materiálu, ...) do podniku alebo do IS (napr. príchod objednávky od zákazníka spustí proces jej vybavenia).
• čas/časová udalosť spúšťa procesy na základe stanoveného dátumu, alebo časového okamihu (napr. každý pondelok v týždni sa spustí proces spracovania prehľadu ukončených a rozpracovaných zákaziek pre manažment podniku).
• interná potreba zmeny (napr. vznik potreby inovácie produktu alebo služby, požiadavka na zmenu dokumentu, zmena v priebehu projektu a pod.).
• výnimočný stav, ktorý môže mať podobu výpadku, alebo poruchy (napr. porucha výrobnej linky spúšťa proces riadenia opravy a proces náhradnej prevádzky).


Dokumentácia by mala obsahovať:
• dátové a hmotne-energetické vstupy procesu, t. j. všetky vstupy do procesu na jeho začiatku, prípadne v jeho priebehu.
• dátové a hmotne-energetické výstupy procesu majú podobnú povahu ako vstupy, samozrejme na opačnej strane procesu (napr. výstupom môže byť potvrdenie objednávky pre zákazníka, a pod.).
• čas potrebný na realizáciu procesu, t. j. celkový čas, ktorý uplynie od spustenia procesu do odovzdania výstupu, alebo čistý čas procesu ako súčet čiastkových časových nárokov jednotlivých činností procesu (napr. celkový čas od prijatia objednávky po odoslanie tovaru zákazníkovi).
• náklady potrebné na realizáciu procesu vo finančnom vyjadrení, teda celkové náklady na realizáciu všetkých činností procesu, t. j. materiál, mzdy, energie, ... .
• vnútorný obsah a logika procesu predstavuje jednotlivé činnosti v procese a ich vzájomné väzby, ktoré majú obvykle sieťový charakter.


Existujú 2 dôležité role:
• vlastník procesu je rola, alebo osoba kompletne zodpovedná za priebeh a výsledky celého procesu (napr. pracovník, ktorý je plne zodpovedný za realizáciu procesu vybavenia objednávky).
• zákazníci procesu sú tiež role, pracovníci, obchodní partneri, ktorým sú určené výsledky procesu - informácie, tovar, služby (napr. konkrétny zákazník, ktorý poslal objednávku).


 
Podobné referáty
Informatika SOŠ 2.9567 9168 slov
Informatika 2.9441 1048 slov
Informatika GYM 2.9807 9143 slov
Informatika SOŠ 2.9705 3372 slov
Informatika SOŠ 2.9422 269 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.