referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oliver
Štvrtok, 7. júla 2022
Ochrana a tvorba životného prostredia
Dátum pridania: 14.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: studentka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 952
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.87 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov – rastliny, živočíchy, vzduch, vodu i pôdu. Je to celosvetový problém, no každý môže začať už doma. Životné prostredie podmieňuje existenciu organizmov na Zemi, vrátane človeka. V rukách každého jednotlivca je sila - pozitívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia, ale aj deš-trukčná sila – zničiť všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek jeho podobe. Životné prostredie a človek ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a jeden celok, aj keď mnohí z nás na to zabúdajú. Dlhodobé poškodzovanie životného prostredia v minulosti sa stále odráža na zdraví a veku ľudí. Zdravé životné prostredie a zdravý spôsob života idú ruka v ruke so zdravím a hodnotným prežívaním života každého z nás. Zachovanie prírody sa zabezpečuje ochranou a šetrným využívaním prírodných zdrojov. Ochrancovia životného prostredia hľadajú rovnováhu medzi potrebami ľudí a starostlivosťou o životné prostredie. Na Zemi žije viac ako 5 miliárd ľudí a všetci potrebujú životný priestor, potraviny a palivo na výrobu energie. Bez starostlivosti o životné prostredie by sa mohlo na-rušiť, prírodné zdroje vyčerpať a Zem zničiť. Človek sa stará o svoje vlastné veci ktoré sú preňho cenné, ale o životné prostredie sa nestará a tým je stále viac a viac znečistené. Ochrana a tvorba životného prostredia a ochrana prírodných zdrojov sa koncom 80-tych ro-kov stali predmetom rozsiahleho spoločenského a odborného záujmu. V súvislosti s tým rie-šime úlohy. Predchádzanie a obmedzovanie zásahov životného prostredia, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekolo-gickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov.

Ako udržujeme životné prostredie?
Štát financuje projekty na ochranu životného prostredia. Priemyselné odvetvia sú subvenco-vané podľa toho, ako šetria životné prostredie. Napreduje aj výskum alternatívnych energií. Od mája 1997 Slovnaft v celom objeme vyrába nízkosírnu motorovú naftu s obsahom síry do 0,05% hmôt., čo spolu s výrobou výlučne bezolovnatých autobenzínov predstavuje ďalší prí-spevok k ochrane životného prostredia. V Benzinol, a.s., pokračovalo zosúlaďovanie čerpacích staníc pohonných hmôt s požiadavkami na ochranu životného prostredia v rámci ich rozsiahlej rekonštrukcie a mo-dernizácie. V obchodnom závode Kapušany bola inštalovaná rekuperačná jednotka pre zachy-távanie benzínových pár. Vyzbierané opotrebované ropné oleje v množstve 2 860 ton boli prepracované na energetické palivo.
Niektoré problémy ochrany životného prostredia sú miestneho charakteru, napr. Ochrana sta-rého duba, ktorému hrozí vyťatie pri výstavbe novej cesty. Iné aktivity, ako napr. recyklácia, šetrenie energiou, zastavenie vymierania zvierat, majú celosvetový charakter. V r.1992sa ko-nal v Brazílii Celosvetový summit o Zemi s cieľom načrtnúť úplne prvý globálny akčný plán na záchranu planéty. Jeden z programov vyzýva ľudí na zastavenie ničenia životného prostre-dia, v ktorom žijú. Základná myšlienka tohto plánu ,,dlh za ochranu životného prostredia” znamená, že časť medzinárodného dlhu chudobnej krajiny sa zruší výmenou za vyhlasovanie chránených oblastí na jej území.

Ako udržiavať životné prostredie?
Čistý vzduch
Autá spaľujú pohonné hmoty a do vzduchu vypúšťajú škodlivé splodiny. Ak budete chodiť do školy pešo, pomôžete udržiavať čistejší vzduch. Jazdenie na bicykli je čistý druh dopravy, pretože neznečisťuje vzduch, ktorý dýchame.

Čistá Zem
Chemikálie a odpady znečisťujú i pôdu. Zostávajú v zemi mnoho rokov. Zbieraním odpadkov udržiavame čisté životné prostredie. Ovocie a zelenina by sa mali pestovať bez chemikálií – tak sa zachová pôda čistá.

Energia
Výroba elektriny v tepelných elektrárňach vyčerpáva prírodné zdroje. Ak budete zhasínať svetlo, ušetríte energiu. Moderné veterné turbíny vyrábajú energiu čisto a šetria palivá.

Človek, ktorý v súčasnosti disponuje množstvom poznatkov vedeckého charakteru je nútený zobrať zodpovednosť za ďalší osud svojho prostredia, t.j. aj prežitia množstva druhov orga-nizmov, s ktorými sa v procese evolúcie vyvíjal. Popri environmentalistike (náuka o životnom prostredí) vznikajú disciplíny, ako ekosozológia (sozo - ochraňujem, zachraňujem, udržiavam pri živote), náuka o ochrane prírody na vedeckom základe, fyziotaktika (fysis - príroda, tak-tika zaobchádzanie s prírodou) koncepcia dlhodobého nekonfliktného využívania prírodných zdrojov. Cieľom ochrany životného prostredia je chrániť a uchovávať jednotlivé zložky pro-stredia, usmerňovať a rozvíjať každú ľudskú činnosť v krajine, tak aby prispievala k rozvoju prírodného prostredia a celkovému ozdraveniu krajiny. Ochranu životného prostredia rozde-ľujeme na:
- Všeobecnú, ktorá je zameraná na ochranu, obnovu a optimálne využitie prírodných zdro-jov, sleduje ochranu a tvorbu krajiny. Úlohou je riešiť na vedeckých základoch problémy vzťahov medzi činnosťou človeka a prírodou, dynamiku premien v prírode pod vplyvom človeka.
- Špeciálnu (osobitnú), ktorá sa zaoberá konkrétnymi chránenými časťami prírody, vyža-dujú pre svoje hodnoty vedecké, kultúrne, estetické, ekonomické, zdravotné a rekreačné trvalú ochranu a špeciálnu starostlivosť. Tento druh ochrany je zameraný na ochranu živej (rastliny, živočíchy) a neživej prírody, ako aj územnú (chránené krajinné oblasti, národné parky, chránené areály, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky).

Denne vymiera až 100 rastlinných a živočíšnych druhov – oveľa viac ako v čase vymierania dinosaurov pred 65 miliónmi rokov. Tigrovi, nosorožcovi, ázijskému leopardovi snežnému aj niektorým druhom hmyzu hrozí, že zmiznú navždy. Na hraniciach Rwandy, Ugandy a Zairu v Afrike žije niekoľko sto posledných horských goríl. Ich domov, dažďový prales, ničia far-mári a drevárske firmy. Gorily zabíjajú aj hladní dedinčania. Mnohé drevárske spoločnosti hospodária s lesmi ekologicky, obnovujú ich tzv. Umelým za-lesňovaním. S cieľom nahradiť vyrúbané stromy pravidelne vysievajú zásoby semien v lesných škôlkach a sadenice presádzajú do lesa.
Životné prostredie bude chránené, ak budeme uplatňovanie takých zreteľov, opatrení a čin-nosti, ktoré zabraňujú negatívnym vplyvom. Zdôrazňuje sa tu predovšetkým konzervácia urči-tých hodnôt pre život a budúcnosť človeka, rešpektovanie ekologických zákonitostí a pripus-tenie iba takých zásahov do prostredia, ktoré nenarušujú ekologickú rovnováhu. Životné prostredie sa bude rozširovať, ak ho budeme cieľavedome pretvárať podľa potrieb človeka, resp. úsilie o rozvinutie tých činiteľov, ktoré podmieňujú zabezpečenie reprodukcie všetkých prírodných zložiek. Základnými formami je tvorba krajiny, nová výstavba, rekon-štrukcia doterajších zložiek. Do tvorby je potrebne zapojiť aj výrobné odbory, vrátane poľnohospodárstva. Na základe informácií, predkladaných v Správe o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 1999 je možné konštatovať pozitívny posun SR k ozdraveniu životného pro-stredia, aj keď nie so všetkými dosiahnutými výsledkami sa možno uspokojiť. V súčasnej dobe sa ochrana životného prostredia stáva najzávažnejším globálnym problé-mom.
 
Zdroje: Mike Buckley, Všeobecná encyklopédia pre mladých, Mladé letá 2000, Claire Llewellyn, Veľká kniha pre školákov, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ 1999
Súvisiace linky
Podobné referáty
Ochrana a tvorba životného prostredia 2.9881 929 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.