referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Ekológia
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 876
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 26.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 44m 10s
Pomalé čítanie: 66m 15s
 

Životné prostredie

- prostredie je tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, to jest ktorú používa, ovplyvňuje a prispôsobuje sa jej, podľa zbierky zákonov: „Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä: ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy.“

Biosféra

- priestor, v ktorom môžu existovať živé organizmy. Delí sa na atmosféru – vzdušný obal Zeme, hydrosféru – vodu na Zemi a litosféru - vytváranú povrchovou vrstvou zemskej kôry.

Rozdelenie životného prostredia

- Materiálnu zložku tvorí zložka prírodná, do ktorej patria abiotické prvky a to pôda, voda, vzduch, suroviny a biotické prvky a to fauna, flóra, mikroorganizmy.
- Do zložky umelej patria produkty človeka (stavby, stroje, ...), kultúrne hodnoty a pod.,
- Sociálna zložka životného prostredia je tvorená vzťahmi, ktoré sú výsledkom spoločenskej činnosti človeka a ktoré vo svojich dôsledkoch ovplyvňujú všetky zložky materiálne.

Pri globálnom pohľade na Zem možno rozlišovať tri zložky životného prostredia:

neživé prostredie (zem, voda, vzduch),
živé prostredie (prírodný ekosystém),
umelé prostredie (prostredie vytvorené človekom).

Priestorové členenie životného prostredia:

vertikálne – atmosféra, hydrosféra, litosféra,
horizontálne – moria, ostrovy, svetadiely.

Ekológia

je veda o vzťahoch organizmov k ostatnému svetu, študuje vzťahy živých systémov k okoliu, skúma každý živý organizmus, vzťahy k jedincom rovnakého druhu a ku všetkým živým tvorom.

Rozdelenie ekológie

-možno ju rozdeliť podľa toho, ktorou systematickou skupinou sa zaoberá, napr. ekológia hmyzu, ekológia rastlín, ekológia človeka.

Ekológia človeka je náuka, ktorá charakterizuje a analyzuje vzťahy človeka k prírodnému a pracovnému prostrediu s cieľom stanoviť dôsledky týchto vzájomných vzťahov pre človeka a pre prírodu. Cieľom ekológie človeka je definovať požiadavky na chovanie človeka z hľadiska ochrany životného i pracovného prostredia. Skúma mnoho vzťahov na úrovni človek - príroda.

Ďalšie delenie:

1)autekológia-skúma závislosť druhu na jeho životnom prostredí,
2)synekológia-študuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými druhmi životných spoločenstiev a ich životným prostredím.

Ekosystém je priestorové a časové usporiadanie, v ktorom sú integrované životné spoločenstvá a biotop.

Biotop je prírodný ohraničený životný priestor určitého existujúceho spoločenstva napr.: lúka, rieka, bažina. Je to súhrn živej hmoty v určitom ohraničenom priestore rastlín a živočíchov, mŕtvej organickej hmoty a časti anorganického, pre živú prírodu potrebného životného prostredia (substrát,voda,ovzdušie).nVyznačuje sa určitými vzájomnými vzťahmi svojich členov a vlastnou štruktúrou.

Ekológia používa na skúmanie ekosystémov systémový prístup a využíva:

pozorovanie prírody v tzv. intaktnom stave - t.j. bez antrpogénneho vplyvu (výskum v teréne v nenarušenom ekosystéme)
experimenty, kde experimentátor sám vytvára podmienky za ktorých bude experiment prebiehať.

Starostlivosťou o životné prostredie sa rozumie zachovanie základných hodnôt, tvorba nových štruktúr a štátna správa vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia s uplatňovaním legislatívnych nástrojov, výchovy, vzdelávania a informovanosti verejnosti.

Znečistením životného prostredia rozumieme nežiadúce zmeny vlastností pôdy, vody, ovzdušia, ktoré poškodzujú alebo budú poškodzovať človeka a ostatné živé organizmy.

Hlavné problémy súčasnosti týkajúce sa životného prostredia sú:

1. Ochrana životného prostredia, ktorá je výrazom súčasného nepriaznivého stavu znehodnotenia, devastácie a znečistenia vplyvom zlej činnosti človeka.
2. Úprava a tvorba životného prostredia na optimálny stav.

Ochrana ŽP

-3 skupiny:

1)Obmedzenie spotreby prírodných zdrojov.
2)Obmedzenie produkcie škodlivín, zavedenie uzavretých bezodpadových cyklov (recyklácia).
3)Zvýšenie výkonnosti a absorbčnej schopnosti poškodených prírodných ekosystémov.

Komplexná starostlivosť o životné prostredie

- Ochrana životného prostredia znamená uplatňovanie takých poznatkov, alebo opatrení vo vzťahu k životnému prostrediu, ktoré zabránia pôsobeniu negatívne sa prejavujúcich vplyvov na krajinu i človeka. Tvorba životného prostredia znamená využívanie takých opatrení, ktoré umožnia rozšírenú reprodukciu prírodných zložiek, výstavbu alebo dostavbu nových zložiek a rekonštrukciu a modernizáciu zložiek už existujúcich. Komplexná starostlivosť o životné prostredie zahŕňa vzájomnú prepojenú ochranu a tvorbu prostredia, je dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti, lebo zdravé životné prostredie je základom zachovania ľudskej existencie i ďalšieho zdravého rozvoja spoločnosti.

Nezávadný produkt je ekonomický,ekologický,kvalitný.

Princípy ochrany a tvorby životného prostredia

Prevencia - stanovuje, že činnosť, ktorá môže negatívne ovplyvniť životné prostredie, je možné prevádzať iba po predchádzajúcom zhodnotení jej dôsledkov na životné prostredie.

Sanácia - stavby, zariadenia a technológie, ktoré nezodpovedajú požiadavkám starostlivosti o životné prostredie, musia byť v stanovených termínoch uvedené do súladu s predpismi o životnom prostredí.

Asanácia - ak dochádza činnosťou k znečisťovaniu prostredia, môže príslušný orgán dočasne uložiť jej zastavenie, ktoré, ak nepovedie k náprave, môže viesť k trvalému zastaveniu činnosti i v prípade, že bola v súlade s platnými predpismi.

Sankcie - za znečisťovanie životného prostredia sa predpisujú odvody, poplatky, dane a pokuty a je možné viesť aj trestné stíhanie.

Regresie - každý zodpovedá za škody, ktoré spôsobí na prostredí. Odškodnenie prevedie uvedením do pôvodného stavu, alebo zaplatí skutočnú škodu. Ďalej bude hradiť ekologickú ujmu vzniknutú stratou ekologických funkcií a ušlý zisk.

Občianske právo - všetci občania majú právo podieľať sa na starostlivosti o prostredie, na úplné a pravdivé informácie a sú povinní pri svojej činnosti na životné prostredie brať ohľad. Toto sa týka aj organizácií.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekológia SOŠ 2.9262 942 slov
Ekológia GYM 2.9791 474 slov
Ekológia GYM 2.9516 762 slov
Ekológia GYM 3.0026 900 slov
Ekológia SOŠ 2.9685 832 slov
Ekológia 3.0086 1332 slov
Ekológia GYM 2.9626 2102 slov
Ekológia GYM 2.9875 1100 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.