referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Morfológia
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: t95
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 432
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 

Predmet skúmania morfológie – tvary slov, slovné druhy, grmatický výynam, funkcie slov.
S lexikológiou - slovotvorné procesy sú chápané ako obohacovanie slovnej zásoby
Vzťah k iným rovinám

K FONETICKEJ
•Vokálnosť - konsonantnosť
•Diferenciácia vzorov
•Rozostupenie foném na konci slova slabší - silnejší
Morfonológia – ako sa zvukové segemnty podieľajú na tvorbe gram. tvarov

K LEXIKÁLNEJ
•Lexikológia skúma vecný, nie gramatický význam slov, významy sa dopĺňajú a prelínajú
•Slovotvorba – podvojnosť prípony, prechyľovanie (kmotra)

K SYNTAKTICKEJ
•Báza na vytváranie synt. konštrukcií a viet budem - budem učiteľom

K ŠTYLISTICKEJ
•Morf. dvojtvary : lieta - liece, mačatá - mačence

K FRAZEOLÓGII
•My o vlku a vlk za humny.
•Flektívne jazyky – veľa vzorov flexie, rozdiely v skloňovaní sl. druhov, zanikol duál, vokatív, tvrdé a mäkké vzory muž. živ., posilnenie aglutinačných čŕt (sufix). Unifikácia tvarového formantu – ť, me, li, v infinitíve pl. – robME, robTE. Komparatív so š a superlatív naj+š.
•Analytický – zložené slovesné tvary čítal som, čítal by som...
•Introflektívne hora - hôr, srna - sŕn
•Polysyntetický – zlučovanie v neohybných – popod, ibaže, voľakam, akýsi

Morfologický švík – miesto strenutia B a F
Báza – základ
Formant- prípona
Hľadá-m
Hľadá-š
Hľadá-0
Supletívne tvary: netvoria sa od rovnakej bázy: človek - ľudia
Zložené predložkové tvary: naň, cezeň, F - 0
Bázu tvorí jedna fonéma – j-u, n-ej
Báza absentuje – ho, mu
Alternácia – čech - česi, mráz - v mraze

Morfematická analýza – vychádza z princípu opakovateľnosti, začína sa sprava, delí sa na morfémy a submorfémy (nenositelia významu)
Koreňová morféma – základ. sémant. info, lex. význam, časté alternácie a supletívnosť
Derivačná morféma – slovotvorný význam – vy-robiť
Rozštiepená – pri superlatíve, nábrežie, podkolienky
Rozložená – prefix – relačná morféma sa – napiť sa
Slovesá – pomenúvajú činnosť/stav
Pomocné Slovesá podľa významu
•Fázové – začína snežiť
•Limitné – končený, prípravný stav- ide ho roztrhnúť, vyzerá ako by mal umrieť
•Modálne – musím odcestovať, mám zavolať
•Sponové – je učiteľ, cíti sa chorý, stáva sa

Morfo kategórie slovies – čas, spôsob, slovesný rod, osoba číslo – kongruencia - zhoda, intencia a vid

Intencia
Agens – pôvodca deja
Paciens – činiteľ zasahovaný dejom
D – dej

Konverzia – prechod medzi slovnými druhmi
1. zachová sa paradigma slova – vyučujúci, cestovné
2. paradigma sa stráca – zmeravenie škoda, z rána/zrána
3. prechod medzi neohybnými – dolu ako príslovka a predložka

 
Podobné referáty
Morfologia GYM 2.9913 351 slov
Morfológia SOŠ 2.9641 580 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.