referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Právo
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dr_hawkins
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 693
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Právo je soubor norem vydaných a uznaných státem, které jsou pro společnost závazné a jejich dodržování je vynucováno státní autoritou.
 • Objektivní – soupis všech obecně uznaných pravidel chování, všech možností, co se smí, nesmí a musí – souhrn právních předpisů, kterými jsou upravovány právní společenské vztahy.
 • Subjektivní – souhrn oprávnění a dovoleného chování v právním vztahu. Nárok účastníka právního vztahu k něčemu či na něco (soudní ochrana, právo na alimenty).
Právní řád – souhrn všech pramenů práva, které ve státě platí. Povinnost dodržování.
Hierarchické uspořádání právního řádu:
 1. Zákonné (základní) – ústava, ústavní zákony, zákony
 2. Podzákonné (prováděcí) – vládní nařízení, vyhlášky ministerstev, vyhlášky
Vývoj právního řádu:
Zvykové (obyčejové) právo – pouze ve vědomí lidí (Mezopotámie)
Chamurapiho zákoník – 1800 přnl, 280 paragrafů občanského, trestního a obchodního práva (princip oko za oko, zub za zub).

Spolu se vznikem psaného práva docházelo i ke vzniku institucí dohlížejících na dodržování práva (vymáhání, zatýkání…). Právní normy se v historii vyvíjely podle aktuální potřeby. Dnešní právo je ovlivněno hlavně starověkým Římem (nepřípustnost retroaktivity práva, presumpce neviny…)

Zdroje poznatků o právu (prameny práva):
 • Oficiální zdroje – úřední sbírky (Sbírka zákonů, Sbírky soudních rozhodnutí, Ministerské věstníky)
 • Polooficiální – publikace o právu (i rádio a televize – objasňování práva obyčejným smrtelníkům, popularizace)
 • Neoficiální – nejsrozumitelnější, ale nepřesné a zkreslující
Normativní právní akty – právo sepsáno v zákonech a právních normách
Právní obyčeje – v ústní rovině, dnes sepsány (dodnes GB)
Soudní precedenty – v anglosaských zemích
Normativní smlouvy – smlouva se stane podkladem k právnímu rozhodnutí (v mezinárodní rovině, např. EU)

Právní normy
Právní norma je základní jednotka právního řádu. Právní řád se skládá z právních předpisů složených z právních norem. Jsou to závazná pravidla chování, vydaná příslušný státním orgánem (parlament), jejich dodržování je vynutitelné státní mocí. Určují skupině lidí co mají dělat (platit daně) a co nesmí dělat (krást a vraždit).
 1. hypotéza – jestliže A (uzavře kupní smlouvu)
 2. dispozice – pak B (je povinen zaplatit)
 3. sankce – jinak C (je zavřen)
Preventivní (odradit potenciální delikventy) a represivní (trestat je) účel.
  • Ne všechny právní normy obsahují sankce
Normativní právo – psaná podoba norem:
  • Soudcovské (v anglosaských zemích, založeno na precedentech)
  • Kodexové (v Evropě, právní normy jsou v obecné rovině - zákonech, nevýhodou jsou různé interpretace)
Druhy právních norem:
 • Donucující (kogentní) – bezvýhradně závazné (dopravní předpisy)
 • Podpůrné (dispozitivní) – relativně nezávazné
Právní předpisy
Legislativa – předepsaný postup navrhování a schvalování zákonů (ve sbírce zákonů, číslo, datum, název)
Novelizace – změna nebo doplnění právního předpisu
Derogace – zrušení nebo vyjmutí z právního řádu
Platnost – od schválení součást právního řádu
Účinnost – od data účinnosti je předpis účinný
Vacatis legis – je doba od platnosti k účinnosti
Působnost – osobní (ústava, trestní právo), omezená (zákon o rodině), územní (národní parky, obecní vyhlášky), věcná (předpis se týká věci), časová

Právní vztahy
 • Vztahy mezi lidmi, společenské vztahy upravené právními normami – fungování společnosti
Účastnící právních vztahů:
Fyzické osoby
 • právně způsobili jednotlivci
 • právní subjektivita (nárok být účastníkem právního vztahu vzniká narozením a zaniká úmrtím, nebo odebráním právní způsobilosti (duševní nemoc)
 • právní způsobilost – vzniká s plnoletostí – možnost vlastním jednáním zakládat, měnit, nebo rušit právní vztahy
Právnické osoby
 • uměle vytvořené subjekty, které se účastní právních vztahů (většinou organizace – firmy, jednotlivci ne tolik často)
 • vznikají zápisem do obchodního rejstříku
 • podnikající – aktivní v ekonomické sféře, ziskové organizace (obchodní a akciové společnosti, s.r.o.)
 • nepodnikající – mimo ekonomickou sféru, pouze spravují peníze, ale jsou neziskové (charitativní organizace)
 • korporace – společenství fyzických osob s určitou společnou činností (družstva, politické strany)
 • nadace – podstatou je majetek užívaný k určitému účelu
 • právnickou osobu lze žalovat, ale viníkem je vždy fyzická osoba
Právní skutečnosti
 • okolnosti s nimiž právní normy spojují vznik či změnu právních vztahů
objektivní
 • působí samočinně, jde o událostí vyplývající z přírodních zákonitostí (po smrti – dědictví, zánik manželství, plnoletost…)
subjektivní
 • právní úkony, jimiž se právní vztahy zakládají, ruší, nebo mění záměrně, účastníci aktivně zasahují (smlouvy, manželství, rozvod…)
Právní úkony:
 • unilaterální (jednostranné) – výpověď
 • bilaterální (dvoustranné) – smlouvy (kupní, nájemní, předmanželská)
 • multilaterální (vícestranné) – mezi státy EU
Systém práva
 • obsahové uspořádání právního řádu, rozdělení předpisů do odvětví
Veřejné právo – veškeré právní předpisy chránící celou společnost, jedním z účastníků je vždy stát (trestní, správní, ústavní právo…)
Soukromé právo – chrání zájmy jednotlivců nebo skupin, účastníci si jsou rovni, vztahy vznikají na základě dobrovolné smlouvy (rodinné, občanské, pracovní, obchodní právo)
Mezinárodní právo
Ústavní právo
 • souhrn základních právních norem (forma a druh státu, rozdělení a výkon státní moci, obsah státní moci, základní práva a povinnosti)
 • ústava ČR + listina základních lidských práv a svobod + ústavní zákony
Ústava – konstituce, nejvyšší právní norma (flexibilní a rigidní) 
  
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo 2.9499 8833 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Právo GYM 2.9872 2919 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.