referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Európsky parlament
Dátum pridania: 08.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kaka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 701
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 

Európska únia je jedinečné zoskupenie 25 demokratických štátov Európy, ktoré sa dobrovoľne spojili do politického a ekonomického zoskupenia na dosiahnutie spoločných cieľov  a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky zvrchovaných členských štátov.

Európska únia je založená na Európskych spoločenstvách, ktoré sú subjektami medzinárodného práva. Prvým spoločenstvom bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ESUO) ktoré bolo založené Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v roku 1951. Právne nástupníctvo ESUO na základe Rozhodnutia Rady z 19. júla 2002  prechádza na Európske spoločenstvo. Úlohou tohto spoločenstva bolo koordinovať a postupne vytvoriť spoločný trh s výrobkami uhoľného a oceliarskeho priemyslu medzi členskými štátmi ESUO / Francúzsko, SRN, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Taliansko.

Európska únia je aj spoločenstvom hodnôt – členské štáty sa zaviazali dodržiavať základné ľudské práva, slobodu, demokraciu a politický pluralizmu. Európska únia je tiež spoločenstvom solidarity, v ktorom silnejšie krajiny podporujú slabšie.
Európska únia je spoločenstvo riadené právom – členské štáty preniesli časť svojej národnej suverenity na EÚ. Inštitúcie EÚ vykonávajú svoje úlohy v rámci jasne stanovenej právnej štruktúry.


Členské krajiny EÚ: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia.
Kandidátske krajiny: Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Turecko


V Európskej únii je päť hlavných orgánov:
Európska komisia
Európsky parlament
Rada Európskej únie
Európska rada
Európsky súdny dvor
Dvor audítorov

Špecializované inštitúcie sú:
- Účtovný dvor
- Hospodársky a sociálny výbor
- Výbor regiónov
- Európsky menový inštitút
- Hospodársky a finančný výbor
- Európsky sociálny fond
- Európska investičná banka
- Európska centrálna banka
- Ombudsman

Európsky parlament 
Európsky parlament  (European Parliament) je zastupiteľský orgán Európskej únie a zastupuje záujmy asi 450 miliónov obyvateľov Európskej únie a je ich priamym sprostredkovateľom v európskych záležitostiach.

Právomoci Európskeho parlamentu:

 • zákonodarná moc – prijíma právne akty predložené Európskou komisiou
 • rozpočtová moc – spolu s Európskou Radou schvaľuje rozpočet
 • kontrolná právomoc – preveruje činnosť komisie, kontroluje ako realizuje politiku EÚ a dodržiava rozpočet. Parlament vopred schvaľuje  vymenovaného predsedu Komisie a rozhoduje o vyslovení dôvery a nedôvery budúcej Komisii.

Riadenie Európskeho parlamentu:

 • predsedníctvo EP je riadiaci orgán, ktorý zodpovedá za rozpočet parlamentu, za administratívne, rozpočtové a personálne záležitosti,
 • na čele parlamentu stojí predsedníctvo, ktoré sa skladá z 1 predsedu a 14 podpredsedov a 5 kvestorov, ktorí sú konzultantmi pre administratívne a finančné záležitosti vzťahujúce sa na členov parlamentu a ich štatútu,
 • právomoc predkladať vlastné legislatívne návrhy, pretože právom iniciatívy v súčasnosti je predsedom EP Josep Borrell Fontelles, predsedá plenárnym zasadnutiam, zasadnutiam Predsedníctva a Konferencii predsedov,
 • prácu  EP organizuje Sekretariát, ktorý vedie Generálny tajomník so stálym personálom v počte 3500 pracovníkov, z toho 1/3 zamestnancov poskytuje jazykové služby – tlmočenie a preklady. Sekretariát parlamentu sídli v Luxembursku,
 • Konferenciu predsedov tvoria predseda parlamentu a predsedovia politických skupín,
 • plenárne zasadnutia  EP sa konajú raz za do mesiace v Štrasburgu, podľa potreby  sa konajú i krátke zasadnutia v Bruseli.

Voľby do Európskeho Parlamentu:

 • poslancov EÚ volia priamo občania členských krajín raz za 5 rokov,
 • v účastnosti má parlament 732 členov,
 • predseda  EP je volený na 2 aj pol roka (za 1 volebné obdobie sa vystriedajú 2 predsedovia),
 • prvé voľby sa uskutočnili v roku 1979,
 • posledné voľby sa konali v dňoch 10.-13. 6.2004  zúčastnilo sa len 44,2% voličov.

Európsky parlament:

 • V EP pracuje 17 stálych výborov a viaceré podvýbory, dočasné výbory, vyšetrovacie výbory, spoločné parlamentné výbory a medziparlamentné delegácie,
 • nemá právomoc predkladať vlastné legislatívne návrhy, pretože právom iniciatívy  disponuje iba EK, môže však požiadať Európsku komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh, ktorý pokladá za potrebný,
 • každých 5 rokov menuje prezidenta a členov Európskej komisie.  Komisia predkladá EP mesačné a ročné správy o činnosti a poslanci môžu Komisii predkladať písomné alebo ústne otázky,
 • môže Komisii vysloviť nedôveru a donútiť ju k rezignácii,
 • čo sa týka Rady EÚ, predseda Rady predkladá EP program činnosti na začiatku svojho predsedníctva a správu o činnosti Rady na záver. Informuje EP o vývoji zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Ministri Rady sa zúčastňujú na plenárnych zasadaniach,
 • každý občan EÚ sa vždy môže obrátiť priamo na poslanca EP,
 • má kancelárie vo všetkých členských krajinách, ktoré poskytujú podrobnejšie informácie o jeho činnosti,
 •  rokuje  verejne, diskusie zverejňuje v úradnom vestníku EÚ,
 • poslanci  EP zastupujú záujmy jednotlivých politických skupín, nie sú zoskupení v národných delegáciách, v súčasnosti je  v parlamente 8 politických skupín,
 • zastupuje záujmy občanov a je ich priamym sprostredkovateľom v európskych záležitostiach. Každý občan ktorý si myslí, že došlo k porušeniu európskeho práva, má dve možnosti – obrátiť sa s petíciou na Európskeho parlamentu alebo ombudsmana.. 

   
 
Podobné referáty
Európsky Parlament SOŠ 2.9558 606 slov
Európsky parlament SOŠ 2.9848 427 slov
Európsky parlament 2.9646 1046 slov
Európsky parlament SOŠ 2.9731 315 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.