referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Sobota, 20. apríla 2024
Ľudské práva
Dátum pridania: 05.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eviku
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 855
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Ľudské práva sú oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať svoje schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojenie duchovných a iných cieľov.

Ľudské práva sú práva a požiadavky ľudí, ktoré sú chránené zákonom. Niektoré sú natoľko všeobecné a podstatné že ich uznávajú všetky civilizované štáty. Ľudské práva sú spoločné všetkým ľudským bytostiam a sú postavené na základe ,,všetci ľudia sú si rovný“.

Ľudské práva a slobody rozdeľujeme na:
1. osobné a politické práva a práva slobody
2. ekonomické, sociálne a kultúrne práva
3. základné ľudské práva

Ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné. O Ľudských právach je veľa dokumentov. Sú to napríklad tieto:
- Charta OSN v roku 1945, ktorej cieľom bolo ochrániť budúce generácie pred svetovou vojnou.
- Všeobecná deklarácia ľudských práv. Vydali ju 10.decembra 1948.

- Európsky dohovor o ľudských právach. Bol vydaný v roku 1950. Na chránenie ľudských práv vznikli nové organizácie. Jednou z nich bola aj Rada Európy. Jej cieľom je chrániť a ďalej rozvíjať ľudské práva.

Ľudské práva nadobúdame prirodzeným spôsobom, pri narodení ako príslušníci určitého rodu. Pomáhajú vymedziť, bližšie definovať priestor, určujú kvalitu života a úroveň ľudskej spoločnosti. Sú v priamoúmernom vzťahu k stupňu rozvoja demokracie. Sú univerzálne (patria všetkým bez odlišnosti – rasy, farby, pohlavia, náboženstva, majetku, politického presvedčenia, jazyka). Ich dodržiavanie môže zabezpečiť len demokratická spoločnosť.
Pre ochranu ľudského práva je rozhodujúca existencia právneho štátu a uplatňovanie princípov demokracie ( v ústave a ústavných zákonoch).


Liga aktivistov pre ľudské práva- je to občianske združenie, založené v roku 1999. Založili ju ako reakciu na fakt, že na Slovensku nebol prepracovaný efektívny systém na monitorovanie dodržiavania ľudských práv. Jedným z rozhodujúcich faktorov pri zakladaní organizácie bol aj nízky stav ľudsko - právneho povedomia občanov Slovenskej republiky. LALP má za ciel podporiť a mobilizovať aktivistov z miestnej úrovne, aby boli schopní identifikovať porušenia ľudských práv a na ochranu ľudských práv, použiť aj medzinárodné predpisy.


Ľudské práva v minulosti


- Milánsky edikt- patril medzi prvé dokumenty, kde sa upravuje sloboda vyznania, v r. 313 v Rímskej ríši zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami
- Magna charta libertatum (Veľká listina slobôd)- 1215- anglická šľachta donútila anglického kráľa Jána Bezzemka, aby potvrdil jej práva a slobody
- Nantský edikt (1598)- francúzsky kráľ Henrich IV. ním vo Francúzsku zrovnoprávnil hugenotov(protestantov) s katolíkmi
- Majestát (1609)- Rudolf II. Habsburský- nikto nesmie byť nútený k žiadnemu náboženstvu- sloboda vyznania
- Habeas corpus amendment act (1679)- každý občan Anglicka nesmie byť odsúdený, uväznený bez súdu
- Bill of rights (Listina práv)- 13.2.1689- v Anglicku, čas buržoáznych revolúcií s heslom sloboda- rovnosť- bratstvo
- Deklarácia nezávislosti Spojených štátov (4.7.1776) - všetci ľudia sú stvorení ako sebavedomí a majú tie isté neodňateľné práva(právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia). Na zabezpečenie týchto práv si ľudia ustanovujú vlády, ak to ona nezabezpečuje, ľud ju môže zmeniť, zavrhnúť a ustanoviť novú vládu.
- Bill of rights (12.7.1776)- schválená vo Virgínii- v nej rozšírené myšlienky deklarácie nezávislosti. Bola prijatá v podobe dodatkov k Ústave USA z roku 1787. prvá raz hovorí o ĽP, kt. existujú nad štátnym právom. Netýkalo sa to však Indiánov ani privážaného čierneho obyvateľstva, resp. otrokov.
- Deklarácia práv človeka a občana (26.7.1789)- uznala prirodzené práva za občianske


PRIRODZENÉ PRÁVA A SLOBODY

- právo na život- právo na slobodu pohybu
- nedotknuteľnosť súkromia- listové tajomstvo
- ľudská dôstojnosť- právo na slobodu pobytu
- právo na česť- právo na slobodu myslenia
- právo na povesť- právo na vlastné svedomie
- právo na ochranu mena- právo na náboženské vyznanie
- právo na majetok
- právo na obydlie
- právo na prácu
- právo na informácie
- právo voliť
- právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť
- právo na vzdelanie


OMBUDSMAN = vysoký štátny úradník, ktorý sa stará o ochranu ľudských práv v rôznych oblastiach, pomáha vybavovať sťažnosti občanov, zúčastňuje sa na konaniach orgánov štátnej správy, radí občanom a pomáha obecným zastupiteľstvám, vyjadruje sa v médiách, ovplyvňuje verejnú mienku, nepodlieha vláde, ale parlamentu, ktorému pripravuje ročné správy o svojej činnosti.
 
Podobné referáty
Ľudské práva SOŠ 2.9431 130 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9487 1395 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9644 352 slov
Ľudské práva GYM 2.9145 1818 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9809 283 slov
Ľudské práva 2.9460 206 slov
Ľudské práva 2.9909 344 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.