referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Občianske právo
Dátum pridania: 03.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: slnieckoMY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 309
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 

V kontinentálnom právnom systéme sa právo člení na verejné (princíp podriadenosti a nadradenosti) a súkromné (princíp rovnosti). K súkromnému právu patrí aj občianske právo, ktoré sa považuje za všeobecné súkromné právo. Od neho sa postupne odvíjali odvetvia súkromného práva, tzv. osobitné súkromné práva (napr.: obchodné, pracovné právo, právo duševného vlastníctva...).

V systéme práva sa vyčlenili dva samostatné subsystémy: občianske právo hmotné a občianske právo procesné.

Občianske právo hmotné

Občianske právo vzniklo v starovekom Ríme, odkiaľ pochádza aj jeho dodnes používaný názov ius civile. Z Ríma ho neskôr prevzala európska kontinentálna právna kultúra. Je to právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno - majetkové vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu.

osobné, resp. osobnostné vzťahy – súvisia s ochranou určitých aspektov ľudskej osobnosti.

Patrí sem:

- ochrana osobnej slobody, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti apod.
- ochrana osobných prejavov
- ochrana mena (u fyzických os.) alebo názvu (u právnickych osôb)

osobnomajetkové vzťahy – vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti

Patrí sem: ochrana autorských práv, patentov, ochranných známok, nových dizajnov, nových odrôd rastlín a plemien zvierat apod.

Pramene občianskeho práva:

- Ústava Slovenskej republiky
- Občiansky zákonník (z roku 1964, mnohokrát novelizovaný)

Občianske právo hmotné možno rozdeliť na viacero častí:

a) Všeobecná časť – ustanovenia platné aj pre ostatné časti občianskeho práva; upravujú najmä právne úkony (hlavne zmluvy)
b) Rodinné právo – upravuje osobné a majetkové práva manželov, práva a povinnosti rodičov a detí i ďalších príbuzných
* u nás zatiaľ nie je súčasťou občianskeho práva ako v ostatných európskych štátoch, no v dôsledku blízkej rekodifikácie sa stane súčasťou nového Občianskeho zákonníka
c) Vecné práva – viažu sa na určitú vec. Patrí sem: vlastnícke právo, držba, vecné právo k cudzej veci (napr.: záložné právo) apod.
d) Dedičské právo – upravuje vzťahy súvisiace s prechodom majetkových práv a povinností zomretého na jeho právnych nástupcov
e) Záväzkové (obligačné) právo – práva a povinnosti účastníkov obligačných právnych vzťahov (napr.: zmluvy, záväzky zo zodpovednosti za škodu apod.)
f) Osobné a osobno- majetkové práva

Všetky vzťahy, predmetom ktorých sú spoločenské vzťahy upravené normami občianskeho práva, nazývame občianskoprávne vzťahy. Každý občianskopr. vzťah tvoria tieto prvky:

1.) subjekty (účastníci) – konkrétni nositelia práv a povinností stanovení normami občianskeho práva.
2.) predmet (objekt) – právnym vzťahom určené správanie subjektov upínajúce sa na veci a práva
3.) obsah – konkrétne práva a povinnosti subjektov

Subjektom občianskoprávnych vzťahov môže byť:

a) Fyzická osoba – človek ako ľudská bytosť, bez ohľadu na jeho štátne občianstvo.
  
Právna spôsobilosť – priznanie právnych vlastností fyzickej osoby sa delí na:

A. Spôsobilosť na práva a povinnosti – vzniká narodením a zaniká smrťou osoby
B. Spôsobilosť na právne úkony – vzniká dosiahnutím plnoletosti. Je to spôsobilosť vlastným konaním zakladať, meniť či rušiť právne vzťahy

b) Právnická osoba – organizácia osôb alebo majetku, ktorá je vytvorená na určitý účel. Všeobecné znaky právnickej osoby sú: názov, sídlo, spôsob konania v právnych vzťahoch. Delenie právnických osôb:

A. združenia fyzických alebo právnických osôb (napr.: politické strany, rôzne združenia, spolky)
B. účelové združenia majetku (napr.: nadácie, štátne i neštátne fondy)
C. jednotky územnej správy (napr.: obce, vyššie územné celky)
D. iné subjekty, o ktorých to hovorí zákon (napr.: banky, štátne podniky)

c) Štát

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Občianske právo GYM 2.9536 1307 slov
Občianské právo GYM 2.9392 883 slov
Občianske právo 2.9404 8061 slov
Občianske právo 2.9879 20178 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.